vvd.nlword lidcontact
 
 
 • Verkiezingen

  Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De lokale VVD zit vol van ambitie om jouw stem opnieuw te laten horen in de gemeenteraad!

  Op deze website vind je meer informatie over onze kandidaten en onze standpunten.

   
 • Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Communicatie bestemmingsplan Buitengebied Oost


door Joost Pals, maandag 27 februari 2017
bestemmingsplan buitengebied oost
Het bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt herzien. De procedure kent een langere doorlooptijd. VVD-raadslid Joost Pals vraagt aan het college van B & W om bewoners actief te informeren wat zij nu qua tijdspad kunnen verwachten.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Communicatie inzake bestemmingsplanprocedure Buitengebied Oost

Geacht College,

In november 2015 heeft u via raadsmededeling RMD15-0054 het Voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oost” aangeboden aan de gemeenteraad. De raadsmededeling is besproken in de commissie Stad en Ruimte van 9 december 2015.

Op de voorlichtingspagina van 10 februari 2016 is gemeld dat het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 15 februari 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage lag in de leeshoek van het stadskantoor. Op 22 februari 2016 vond een informatieavond plaats in De Raayberg. Omdat bleek dat de bekendmaking 'abusievelijk' niet in de Staatscourant was verschenen, is het voorontwerpbestemmingsplan opnieuw gemeld op de voorlichtingspagina van 20 maart 2016 en heeft het vanaf 21 maart 2016 nogmaals gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode konden zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Vervolgens werd het stil op dit dossier. Naar aanleiding daarvan heeft onze fractie meermaals vragen gesteld bij de ambtelijke dienst over de opvolging. Aanvankelijk gaf dit geen echte duidelijkheid. Meest recente bericht is dat het onderwerp van de bestemmingsplanprocedure Buitengebied Oost in een breder kader wordt getrokken; mede naar aanleiding van de door de gemeenteraad genoemde behoefte aan een bredere discussie over de toekomst en de wenselijkheid van ontwikkelingen in het buitengebied. Uw college heeft aangeboden een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Onze fractie was nadrukkelijk pleitbezorger voor de brede discussie over ontwikkelingen in het buitengebied. Het verheugt ons zodoende dat het inplannen hiervan recentelijk ook aan de orde is geweest in het presidium. Ook is de (aankomende) nieuwe Omgevingswet in dit verband van belang.

Wel vragen we aandacht om richting belanghebbenden (en dan in het bijzonder de indieners van zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost) aan te geven wat de voorgenomen aanpak is in deze bestemmingsplanprocedure.

Onze fractie ontvangt namelijk berichten dat het voor belanghebbenden momenteel onduidelijk is wat zij nu kunnen verwachten qua opvolging van het voorontwerpbestemmingsplan. In het bijzonder qua tijdspad.
Voor bewoners van het Buitengebied Oost is het van belang om duidelijkheid te hebben over de ruimtelijke kaders die voor hen van toepassing zijn.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Kunt u aangegeven welk tijdspad u voor ogen hebt inzake de bestemmingsplanprocedure Buitengebied Oost?
- Bent u voornemens om belanghebbenden, in het bijzonder indieners van zienswijzen, actief te informeren over het vervolg van de procedure?

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT