• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Green Deal Aardgasvrije wijken


door Barry Jacobs, donderdag 10 augustus 2017
aardgas
De ambitie is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Daarom vervalt per 1 januari 2018 de wettelijke verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs pleit daarom bij het college van B & W om hier actief mee aan de slag te gaan. Ook door de inzet van alternatieve energievormen, zoals aardwarmte en zonne-energie.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Green Deal Aardgasvrije wijken

Geacht college,
Vanaf 1 januari 2018 komt de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet te vervallen. Minister Kamp heeft hiervoor kort voor het zomerreces een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Omdat fossiele brandstoffen als olie en gas langzaam maar zeker opraken is het onverstandig om daarvan afhankelijk te blijven. In de zogeheten Energie-agenda heeft het kabinet bovendien de ambitie opgenomen dat woningen in Nederland vanaf 2050 aardgasvrij moeten zijn.

De VVD-fractie ziet graag dat ook onze gemeente aan de slag gaat met aardgasvrije wijken en dat we deel gaan nemen aan de gelijknamige Green Deal Aardgasvrije wijken. Het doel van deze Green Deal is het bespoedigen van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken door onder andere het aanpassen van de condities (wetgeving, financieringsconstructies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en richting van de aanpassingen, draagvlak en eigenaarschap bij burgers voor de beoogde veranderingen). Verder omvat deze Green Deal de ontsluiting van kennis en ervaringen met betrekking tot de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in bestaande bouw en nieuwbouw.

De VVD-fractie kijkt vooruit en wij vinden dat Bergen op Zoom bij deze ontwikkeling niet kan achterblijven. Dit sluit ook mooi aan bij de motie die onze fractie in 2009 al heeft ingediend om een klimaat neutrale gemeente te worden. We dagen het college uit om op dit gebied stappen te blijven zetten en maken ons daarom hard voor een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmde gemeente in 2050. In deze ontwikkeling staan we niet alleen, zo’n 30 gemeenten gaan ons al voor en werken samen met provincies en netwerkbeheerders aan initiatieven om bestaande wijken, in overleg met bewoners, aardgasvrij te maken. Uiteraard zien wij ook kansen om te beginnen met aardgasvrij bouwen in nieuwe wijken. Voorwaarde is wel dat er voldoende alternatieven voor handen zijn om woningen te verwarmen. Dat moet wat ons betreft in onze gemeente geen probleem zijn, door bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte van de industrie, BioMoer Energie en te kijken naar andere alternatieven.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:
- Bent u op de hoogte van de Green Deal Aardgasvrije wijken en zijn er mogelijkheden om alsnog aansluiting te vinden bij dit initiatief?
- Bent u bereid om in overleg te treden met lokale industrie en andere partners om te komen tot voldoende alternatieven, denk ook aan aardwarmte en zonne-energie, om woningen te verwarmen? Hebben er in het verleden al gesprekken plaatsgevonden om slimmer om te gaan met (rest)warmte in onze gemeente?
- Als het gaat om nieuwbouw van woningen, welke bouwvoorschriften gelden er op dit moment, die aardgasvrij bouwen mogelijk in de weg staan?
- Welke mogelijkheden en bezwaren ziet u om aardgasvrij bouwen van nieuwe woningen op korte termijn te realiseren?
- Welke bestaande wijken zouden zich het best lenen om te starten met een overgang naar aardgasvrij verwarmen? Welke mogelijkheden en bezwaren ziet u in de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening voor bestaande woningen?
- Deelt u onze mening dat we nu aan de slag zullen moeten gaan met aardgasvrije wijken om in 2050 een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam verwarmde gemeente te zijn?

Het antwoord op onze brief ontvangen wij graag schriftelijk en wachten dit met grote belangstelling af.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs,
lijsttrekker
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT