• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Begroting 2018


door Gertjan Huismans, woensdag 8 november 2017
Op 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2018. In dit artikel vindt u de bijdrage zoals fractievoorzitter Gertjan Huismans namens de VVD in 1e termijn heeft gegeven.

   
Afgelopen donderdag mochten we genieten van de debatten rondom de regeringsverklaring. Vier partijen nemen de verantwoordelijkheid om de komende vier jaar het land te besturen. In Bergen op Zoom zitten we aan het eind van de bestuursperiode. In maart 2018 zijn er verkiezingen waarna ook hier een nieuwe coalitie gevormd zal gaan worden. De VVD wil graag opnieuw haar steentje bijdragen aan een nieuwe coalitie, zoals we ook de afgelopen twee termijnen met veel inzet hebben gedaan. 

De resultaten mogen er zijn. De decentralisaties in het sociaal domein, het aanjagen van de woningbouw, het terugbrengen van de schuldenlast, niet meer de duurste gemeente zijn voor de inwoners, waren hele grote uitdagingen waarin we zijn geslaagd. Met de komst van de Hogere Agrarische School wordt een perfecte invulling gegeven aan onze motie uit 2013 ‘Bergen op Zoom onderwijsstad’. 

Wij danken het college, de organisatie en de collega fracties voor de constructieve wijze waarop Bergen op Zoom door de crisis is heen geloodst. Soms heel eendrachtig zoals met de sluiting van Philip Morris, het vluchtelingendossier, het proces vitale binnenstad, de kerncentrales in Doel en het nieuwe vergadermodel waarbij de inwoners veel beter in stelling zijn gebracht en worden betrokken bij de beleidsvorming.

Met de verkiezingen en deze sluitende begroting in het vooruitzicht openen we nieuwe vensters op de toekomst waarin op ons de verantwoordelijkheid ligt om vanuit onze publieke taak van Bergen op Zoom met haar dorpen, wijken en kernen een vitale 'midsized city' te maken. 

De VVD wil dat dat we snel doorgroeien naar 70.000 inwoners. Zo behouden we het voorzieningenniveau, onze regiofunctie en verjongen we in plaats van dat we vergrijzen. Wat ons betreft gaan we snel aan de slag met de ontwikkeling van bedrijventerreinen, want er is een groot gebrek aan gronden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Ik roep alle fracties op om niet op de handen te blijven zitten en mee uit te dragen dat de schop in de grond gaan. Alhier en niet bij de buren om er maar vanaf te zijn.

Financiën

Het financieel beleid dat we deze periode hebben gevoerd werkt. Deze begroting toont dat aan. Stap voor stap verbetert de financiële situatie van de gemeente. Die aanpak willen we voortzetten. Die aanpak moeten we ook voortzetten, want afbouw van de schuldenlast blijft een belangrijk thema.

Om dat te onderstrepen dienen we daarom ook een motie in om de overschotten in 2020 en 2021 te oormerken t.b.v. schuldenafbouw. Dat maakt het nog een slag concreter dan zoals het nu gebeurt, namelijk de afspraak dat overschotten terugvloeien naar de algemene reserve. Met de oormerking spreken we als raad uit dat we de concrete overschotten op de exploitatie in 2020 en 2021, van 700.000 euro en 1,5 miljoen euro, willen benutten voor schuldenafbouw. We doen dit bewust via een motie, omdat we ons tegelijkertijd realiseren dat we het dan hebben over een volgende bestuursperiode.

Economie

De VVD ziet met trots dat de bedrijvigheid weer opbloeit in onze gemeente. We zijn deze bestuursperiode begonnen met de sluiting van Philip Morris. Een enorme klap voor de werkgelegenheid. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Er is gewerkt aan het werven van nieuwe bedrijvigheid. Aan het neerzetten van Bergen op Zoom als gemeente waar je goed kunt ondernemen. De diplomatieke lijnen naar Den Bosch en Den Haag zijn benut. Daaraan zie je hoe waardevol die contacten zijn.

Als je ziet wat er allemaal gerealiseerd is. Of het nu gaat om Cubicco, de uitbreiding van transportbedrijf Roosenboom, de MCT containerterminal, de distributiecentra waar DHG mee aan de slag is zit de wind in de zeilen om zo maar enkele voorbeelden te noemen. 

Sociaal domein

Het mag duidelijk zijn dat met 113,8 miljoen aan uitgaven het sociaal domein ertoe doet. Het sociaal domein is belangrijk, niet alleen vanwege de financiën, maar vooral omdat het gaat over mensen en hun vermogen om al dan niet mee te doen in de samenleving. Gelukkig gaat het goed met het sociaal domein in onze gemeente. Transformeren is wat ons betreft een continu proces waaraan we ook de komende jaren hard moeten blijven werken. Het hebben van actuele sturingsinformatie is van cruciaal belang om als raad in staat te zijn om beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. Ook zullen we meer moeten inzetten op preventie om dure zorg trajecten te voorkomen. Dat is niet alleen beter voor degene die zorg nodig heeft, maar ook voor de algemene portemonnee.

Wij hebben twee punten binnen het sociaal domein waar wij met een motie aandacht voor willen vragen:
 
1) Wij willen bij motie de uitstroom van statushouders naar betaald werk bevorderen. Hoge werkloosheid onder statushouders is wat de VVD betreft onacceptabel, hier blijven is ook hier meedoen. We willen meer inzicht in problemen en kansen op dit gebied en roepen daarom de gemeenteraad op om in te stemmen met een onderzoek naar werkloosheid en integratie van statushouders in onze gemeente. Daarnaast willen we dat het college met een 'quick scan' kijkt naar welke statushouders makkelijk te plaatsen zijn en welke ondersteuning daarbij nodig is.
 
2) Een ander punt van aandacht zijn dakloze jongeren. Het raakt ons dat jongeren die op hun 18e op straat komen te staan, door het ontbreken van financiële ondersteuning in de eerste drie maanden, binnen korte tijd niet alleen dakloos zijn, maar ook nog eens crimineel en verslaafd. Wat ons betreft starten we een pilot waarbij we deze specifieke groep van straat halen en in ruil voor een tegenprestatie (het volgen van onderwijs of aan de slag gaan) een bed en een maaltijd verstrekken. Ook hier geldt dat het alternatief, niets doen, de samenleving veel meer geld kost en we iedereen die iets aan de samenleving kan bijdragen hard nodig hebben. Hiertoe dienen we een motie in. 
 
Ontmoeten in de Wijk

Voor de ontmoetingen in de wijk is een visie in voorbereiding die wordt opgesteld vanuit de gebruikers van maatschappelijk vastgoed zoals wijkhuizen. Er is een overschot aan ruimten die niet optimaal worden benut zeker als je het gemeentelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld het stadhuis daarbij op telt. Dat kan beter tegen minder kosten. We kijken heel specifiek naar de spreiding en zijn daarom blij dat bij de Wittenhorst wordt gekozen voor kwaliteit.

SKW ’t Weike in Lepelstraat kampt echter met een tekort van  € 5000 voor 2018. Wij dienen een motie in om SKW de hand te reiken, zodat deze wijkvoorziening kan blijven bestaan. Het is daar vijf voor twaalf.

Fysiek domein 

Het blijft jammer dat er nog steeds geen zicht op glasvezel in het buitengebied. We roepen het college op hier strak bovenop te blijven zitten.

Inmiddels hebben we een klimaatstresstest laten opstellen en weten we waar en in welke mate er wateroverlast, droogte en hittestress kan voorkomen. We kunnen nu plannen gaan maken over hoe we een en ander kunnen aanpakken.

Wij betreuren het dat het Energiefonds leeg is zonder dat dit een revolverend effect heeft. Dat gaat in de volgende periode wat ons betreft veranderen.

De VVD is voor minder regels en regeldruk. We zijn blij met de toezegging dat er in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe, vereenvoudigde welstandsnota geagendeerd staat.

Met de omgevingswet in aantocht en de nog komende bestemmingsplannen dienen er afspraken te worden gemaakt met makelaars en projectontwikkelaars over eenduidige informatie die aan belanghebbenden wordt verstrekt zodat ongelukken zoals bij op de Weele worden voorkomen. Graag een reactie van het college.

Moties en amendementen

Voorzitter er zijn een groot aantal moties en amendementen ingediend, sommige zullen wij mee indienen, sommige zullen wij steunen en bij sommigen wachten wij de reactie van het college nog even af.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2018 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT