• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Optreden tegen leegstand en krakers


door Barry Jacobs, woensdag 16 juni 2010
Dumontsdreef 2De VVD constateert een toename van het aantal gekraakte panden in onze gemeente. Afgelopen weekend was de voormalige stadsboerderij aan de Dumontsdreef aan de beurt. VVD-raadslid Barry Jacobs informeert bij het College van B & W welke mogelijkheden het ziet als gevolg van de nieuwe antikraakwet.

Hieronder vindt u de brief die Barry Jacobs aan het College van B & W stuurde.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: optreden tegen leegstand en krakers

Geacht College,

Nadat in navolging van de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer op 1 juni het initiatiefvoorstel heeft aangenomen dat kraken streng aanpakt en leegstand wil tegengaan, constateert de VVD fractie een toename van het aantal gekraakte panden in onze gemeente.
Eerder deze maand werd de voormalige meubelzaak Weyts in de Kremerstraat gekraakt, afgelopen weekend was de voormalige stadsboerderij aan de Dumontsdreef 2 aan de beurt.
Door het verlenen van een bouwvergunning heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de kraak van “het pand Weyts” beëindigd kon worden en lijkt er nu schot te komen in de renovatieplannen. De VVD fractie spreekt haar waardering hiervoor uit.
Het is nog maar de vraag welke mogelijkheden er op dit moment zijn om ook de kraak van de voormalige stadsboerderij aan de Dumontsdreef 2 te beëindigen. Volgens de makelaar die het pand in verkoop heeft rust op het pand en de bijbehorende grond nog altijd een agrarische bestemming en hebben de krakers zoals het hoort de kraak gemeld bij de politie. Zolang het gemeentelijke handhavingsteam geen onveilige situatie of strafbare feiten constateert, lijkt het erop dat onder de nog geldende wetgeving de krakers het pand kunnen blijven bewonen.
De VVD fractie is hier niet blij mee. Wij zijn van mening dat kraken een inbreuk is op het eigendomsrecht van eigenaren van panden, omdat eigenaren niet vrijelijk over hun eigendom kunnen beschikken. De komst van de nieuwe wetgeving, op mede initiatief van onze fractie in de Tweede Kamer, juichen wij toe.
Wel willen wij wijzen op de verantwoordelijkheid van de eigenaren, die deze situatie kunnen voorkomen, door binnen het eerste jaar van leegstand te zorgen voor een preventieve maatregel. Door bijvoorbeeld de woning tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet of door een antikraakovereenkomst te sluiten.
Daarnaast kan de eigenaar langs civiel rechtelijke weg proberen een einde te maken aan de situatie, door aan te tonen dat hij plannen heeft met het pand. De rechter kan dan beslissen dat de krakers het pand moeten verlaten. Het is aan de gemeente om leegstand zo goed mogelijk tegen te gaan, door indien het bestemmingsplan het toelaat, mee te werken aan het verlenen van de juiste vergunningen.
Het is nu tijd om na te gaan hoe wij bij het inwerking treden van de wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand), om moeten gaan met deze problematiek. De VVD fractie pleit voor een actief gemeentelijk beleid richting huiseigenaren om leegstand te voorkomen en maakt zich sterk voor het oppakken van overtreders van de wet.
Eind 2009 heeft de VVD fractie dit onderwerp ook al bij het college aan de orde gesteld. Gelet op de actualiteit en om in aanloop naar inwerkingtreding van de wetswijzigingen helderheid te krijgen in het leegstand- en handhavingsbeleid, stellen wij u conform artikel 39 van het reglement van orde de volgende vragen:

- Hoe gaat de gemeente invulling geven aan een beleid richting huiseigenaren dat leegstand voorkomt?

- Welke mogelijkheden zijn er om het bestemmingsplan voor het pand en bijbehorende grond aan de Dumontsdreef 2 te wijzigen?

- In hoeverre vallen reeds gekraakte panden van voor de periode 1 juni 2010 (voor de aanname van de wetswijzigingen) en van voor de inwerkingtreding van deze wetswijzigingen (naar verwachting 1 oktober 2010) onder de nieuwe wetgeving?

- Mogen wij verwachten dat direct na het inwerking treden van de wetswijzigingen overtreders ook daadwerkelijk worden opgepakt?

- Wat doet de gemeente in de periode tot aan het inwerking treden van de wetswijzigingen om de geconstateerde toename van het aantal gekraakte panden tegen te gaan?


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Barry Jacobs
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT