• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Bezuinigen is minder uitgeven


door Joost Pals, vrijdag 20 mei 2011
Bij de 2e tussenrapportage over de bezuinigingen heeft de VVD aangegeven grote moeite te hebben met een aantal belastingverhogingen. VVD-raadslid Joost Pals riep het College op om vooral te kijken naar het afschaffen van gemeentelijke inkomenspolitiek en de positie van Saver. Ook is het wat de VVD betreft hoog tijd dat de rioolheffing omlaag gaat.

Hieronder vindt u de bijdrage van Joost Pals aan de discussie in de raadscommissie van 19 mei 2011.

   
Dank aan het college voor de heldere en uitgebreide voortgangsrapportage. Het format van de opgesomde voorstellen komt goed op ons over, zeker nadat we het op A3-formaat ontvingen.

Wellicht dat dit nog wel aangevuld zou kunnen worden met de geraamde bedragen per voorstel.

Dan inhoudelijk wat betreft het totaalplaatje. Onze fractie valt op dat voor de taakstelling in 2012 een bedrag van 5,9 miljoen wordt genoemd. Dat cijfer is afkomstig uit hetgeen is genoemd in de begroting 2011. Echter, bij de begrotingsbehandeling is met een ruime meerderheid een motie aangenomen die voor 2012 een taakstelling van 7,3 miljoen oplegt. Deze motie is ook met de provincie gedeeld en daarbij is richting provincie aangegeven dat de gemeente "de taakstelling in 2012, zoals verwoord in de aangenomen motie nr. 9 ombuigingsoperatie bij de begrotingsvergadering 2011) realiseert". Dit is een belangrijk element geweest in de beoordeling van de financiële situatie van onze gemeente door de provincie. Voor 2012 zal dus een taakstelling van 7,3 miljoen gerealiseerd moeten worden en de VVD-fractie gaat er vanuit dat dat ook, conform de afspraken zoals die met de provincie zijn gemaakt, wordt gerealiseerd. Dit betekent tegelijkertijd wel dat er nog een aanzienlijke uitdaging ligt om de volledige taakstelling bij de begroting 2012 te halen. Wellicht valt het met de Algemene Uitkering mee, maar decentralisatie van taken zal een groter effect opleveren. Graag een reactie van het College hierop. Komt Bergen op Zoom zijn afspraken met de provincie na?

Dan wat betreft een aantal voorstellen. Ik ga zeker niet in op alle voorstellen, voor een zeer groot deel kunnen we daarmee instemmen, maar er staan toch een aantal zaken die we niet onbesproken laten.

Als het gaat om de fractiekamers dan kondigt de VVD-fractie hierbij alvast aan dat mogelijke alternatieven wat ons betreft getoetst worden op de praktische bruikbaarheid en dat we daar, in ieder geval vooralsnog, zeer skeptisch tegenover staan of hier echt een bezuiniging te behalen valt. Het College kan dat onderzoeken, maar onze fractie zal zeer kritisch zijn over het realiteitsgehalte. Onze oproep is om het liever te zoeken in medegebruik.

De vergoeding aan de duoburgerleden. Dat is jaren terug ook eens geopperd. Ons standpunt is niet veranderd: het aantal duoburgerleden beperken, daar valt over te praten, maar die kleine vergoeding schrappen niet. Als het ze om de centen zou gaan, dan zouden de duo’s nog beter in een supermarkt vakken kunnen vullen, dat levert nog meer op. Deze maatregel staat in geen verhouding tot de toegevoegde waarde die duoburgerleden veelal betekenen. Ook in het licht van het rapport van de werkgroep Doorlichting Bergse Haven waar gesproken wordt over specialismen vinden we dit voorstel geen goede zaak.

Besparen vervoerskosten College: we begrijpen dat een leasecontract afloopt, een mooie gelegenheid om daar heel grondig te besparen. De collegeleden hebben immers allemaal mooie dan wel functionele bolides.

Het burgerjaarverslag kan geheel worden afgeschaft. De verplichting daartoe is opgeheven, dus weg met dat ding.

De vraag van het CDA over de 3% bezuinigingen bij de verbonden partijen is ook bij onze fractie een punt van zorg.

Dan het minimabeleid. Daar gaat het normbedrag van 120% naar 110% van het wettelijk minimumloon, mede gelet op de korting vanuit het Rijk. Die 110% is in onze beleving slechts een maximum. De gemeente kan er ook voor kiezen om het maximum op 100% te stellen en dat is dan ook het voorstel wat onze fractie doet. Inkomensbeleid is aan de Rijksoverheid, niet aan gemeenten. Wat nu gebeurt is dat door het stapelen van toeslagen en subsidies werken te weinig loont; dat is niet goed en dat kan dan ook nooit de bedoeling zijn. Inkomensbeleid, inclusief kwijtscheldingen, is wat ons betreft geen taak voor de gemeente en dus onderdeel van de takendiscussie.Aan de college het verzoek om de bezuiniging, die op deze manier behaald kan worden, te kwantificeren.

Onderhoud wegen. De opmerking van D66 en Lijst Linssen hierover ondersteunen we. Waar onze fractie voor wil waken is dat bezuinigingen op onderhoud nu in komende jaren gaan leiden tot een inhaalslag waarbij je per saldo duurder uit bent. Dus college, waar jullie bij de uitvoering menen dat onderhoud een tandje minder kan, ok, maar hou dit wel in gedachten en ga voor het effect op de lange termijn.

Dan is onze fractie benieuwd naar hetgeen via het MIRT is bereikt. Maak optimaal gebruik van mogelijkheden tot cofinanciering, zeker met andere overheden. We missen dit in het overzicht. Datzelfde geldt overigens voor een soberdere inrichting van de wegen. Op de Markiezaatsweg zien we sinds kort een hele kermisverlichting aan stoplichten. Daar heeft iemand in het stadskantoor ongetwijfeld weer flink zitten hobby-en op de tekentafel. Wat ons betreft stoppen daarmee en wat er al staat, kan op marktplaats in de rubriek “stoplichten te koop”.

Voor het groenonderhoud worden mogelijkheden gezocht bij het WVS. Onze fractie vraagt zich af of dit niet al het geval is en hoe we dus die extra mogelijkheden moeten zien.

Wat betreft Saver, dan meent de VVD dat daar bij uitstek een forse taakstelling op te leggen valt. Ook zouden we de suggestie willen doen om te kijken of Saver geprivatiseerd kan worden. Het monopolie van Saver moet klaar zijn; concurrentie op dat vlak toelaten, er zijn genoeg private partijen te vinden die daarin een rol willen betekenen. De gedachte dat je met Saver goedkoper uit bent is een illusie. Dergelijke organisaties doen zich als een kameleon voor om hun positie te beschermen: publiek als het gaat om de risico’s en het monopolie, maar tegelijkertijd wel marktconform willen zijn als het gaat om salarissen. Wat ons betreft onderdeel van de takendiscussie.

Dan de riolen. Daar is destijds een inhaalslag voor opgesteld en navenant zijn de tarieven verhoogd. Nadrukkelijk met het idee dat dit een tijdelijke situatie was. We zien dat er getemporiseerd wordt en dat er ruimte is om het rioolrecht te verlagen. Het rioolrecht is een doelheffing, dus is de conclusie helder: het tarief kan en dient omlaag te gaan. Al was het maar ter compensatie van hogere tarieven. Bijvoorbeeld voor het parkeren en de leges. Bergen op Zoom is een van de duurste gemeentes van Nederland. Voor eenpersoonshuishoudens zelfs de allerduurste. Dat moet anders en ook daarom dus reden temeer om het rioolrecht te verlagen.

Het college stelt voor om de subsidie aan Benegora te stoppen. We zouden dat iets breder willen zien: wat ons betreft wordt elke subsidie aan milieuclubs of voor milieudoeleinden gestopt. De bezuinigingsoperatie is begonnen vanuit een takendiscussie. Dit lijkt ons daar een goed voorbeeld van.

Over de wijkhuizen zijn we, nu nog meer dan eerder, overtuigd dat hierop fors valt te bezuinigen. Zowel door te kijken naar slim verbinden op het vlak van huisvesting, (betrek daar ook vooral de particuliere café en zalengelegenheden bij, want die ondervinden nu oneerlijke concurrentie), maar ook door te kijken naar dienstenaanbod dat je als gemeenschap wilt bekostigen. Daar kan op het totaal het mes stevig in.

CKB De Maagd, daar zal dhr. Huismans een en ander over zeggen bij een ander agendapunt.

Dan tot slot nog de voorgestelde verhoging van de hondenbelasting en de toeristenbelasting. Voor beide belastingen geldt dat onze fractie uitermate ongelukkig is met de voorgestelde verhoging. In het coalitieakkoord zijn hierover twee belangrijke zaken afgesproken: ten eerste dat de gemeente haar inkomsten vergroot met 1,2 miljoen in 2012. Die taakstelling is al gerealiseerd, sterker, dat is met een nog groter bedrag gebeurd. Ten tweede is afgesproken dat de lastendruk voor de burger niet meer stijgt dan met de trendmatige inflatiecorrectie. Wat onze fractie betreft voldoende reden om “nee” te zeggen tegen een verhoging van de achterhaalde hondenbelasting en in deze gemeente, die pretendeert toeristische ambities te hebben, zeggen wij tevens “nee” tegen een verhoging van de ongastvrije toeristenbelasting.

Bezuinigen betekent dat je dingen efficiënter doet, of dat je dingen vanuit een takendiscussie heroverweegt en niet meer doet. Dát is bezuinigen, niet het verhogen van de lasten, want die zijn in Bergen op Zoom al hoog genoeg. Zo bleek ook vandaag maar weer eens in de pers. Onze fractie meent hiermee nog een aantal suggesties te hebben gedaan en we zien die graag terugkomen in de volgende rapportage.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 • Duidelijkheid over de woonlasten
  20 december 2018 - Bij de behandeling van de belastingmaatregelen 2019 was er de nodige aandacht voor de opbouw van de woonlasten. Terecht, vindt VVD-raadslid Joost Pals... lees verder
 • Schrappen van plannen om schulden te verminderen
  15 december 2018 - De gemeenteraad sprak donderdag over het investeringsplan voor 2019 tot 2022. Een nieuwe methode om te werken aan het verminderen van de schuldenlast.... lees verder
 • Begroting 2019
  13 november 2018 - Op 13 november behandelde de gemeenteraad de begroting 2019. In dit artikel vindt u de bijdrage zoals fractievoorzitter Rian Govers namens de VVD in 1... lees verder
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT