• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Modernisering welstandsbeleid


door Joost Pals, zondag 27 november 2011
welstandHet beperken van welstandstoezicht leidt tot minder administratieve lastendruk en dat is de VVD Bergen op Zoom een lief ding waard. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het College hoe het denkt om te gaan met een aanstaande landelijke wijziging die het mogelijk maakt om de welstandscommissie op te heffen en bouwleges te verlagen.

Hieronder vindt u de brief die Joost Pals aan het College van B & W stuurde.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Modernisering welstandsbeleid


Geacht College,

In het beleidskader dat eerder dit jaar is behandeld staat het beperken van welstandstoezicht tot de historische binnenstad genoemd als ombuigingspost.

Wat onze fractie betreft een zeer goede zaak; zeker niet alleen omwille van de bezuiniging, die nog als pro memorie stond genoemd, maar meer nog omdat het leidt tot een vermindering van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Een voorname doelstelling voor onze fractie.

Afgelopen dinsdag informeerden de excellenties Donner en Schultz van Haegen de Tweede Kamer over een aanstaande wijziging inzake welstand. Deze wijziging houdt in dat de huidige verplichting om in de omgevingsvergunningprocedure altijd advies bij de welstandscommissie over een bouwplan in te winnen, wordt vervanging door een “kan-bepaling”.

De aangekondigde wijziging van dit voortreffelijke kabinet heeft reeds direct tot verheugde reacties geleid bij onder meer MKB Nederland en VNO-NCW. Zo ook dus bij de VVD Bergen op Zoom.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stelt onze fractie uw college de volgende vragen:

- Wat is de stand van zaken betreffende het beperken van welstandstoezicht tot het centrum? Meer in het bijzonder: wanneer mag de gemeenteraad de uitkomsten van de evaluatie hierover verwachten?
- Hoe is uw college voornemens te anticiperen op bovengenoemde wijziging?
- Welke mogelijkheden ziet uw college om met het nieuwe ruimtelijk instrumentarium eventueel over te gaan tot het volledig opheffen van de welstandscommissie en waar nodig langs de weg van een welstandsnota het ruimtelijke kwaliteitsbeleid te borgen?
- Welke consequenties verwacht uw college ten aanzien van de hoogte van de (kostendekkende) bouwleges na het schrappen van de welstandstoets?


Met vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT