• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Beleidskader 2013


door Gertjan Huismans, donderdag 21 juni 2012
Donderdag 21 juni werd het debat gevoerd over het Beleidskader, de opmaat naar de begroting voor 2013. De bijdrage die VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans gaf kunt u hier nalezen.

Bijdrage beleidskader 2013 VVD fractie
 
Namens de VVD fractie mag ik hier met een zekere trots een compliment uitdelen aan u allen, maar vooral aan het college dat, ondanks de crisis en het zware weer dat onze gemeente treft, we erin geslaagd zijn om met forse maatregelen ervoor te zorgen dat we afkomen van de niet zo wenkende naam: 'duurste gemeente van..'

Een betere marketingstrategie is niet denkbaar. Immers maak de gemeente aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. Inzet van de VVD zal dan ook bij dit beleidskader zijn om vooral die toch al zwaar aangeslagen portemonnee van onze burgers niet extra te belasten.
Met de motie over maximering verhoging lokale lasten spreken we uit om maximaal de inflatiecorrectie als norm te nemen bij de tarieven voor volgend jaar. Tevens roepen we u bij motie op om een begrotingssystematiek te ontwikkelen die vooraf sluitend is waardoor minder suppletie uit reserves hoeft te worden gezocht. 
 
Voorzitter, het beleidskader geeft richting aan uw college bij het opstellen van de begroting in november. Momenteel zijn cijfers net dagkoersen, omdat er te veel onbekend is over de gevolgen van het rijksbeleid, na de verkiezingen in september, voor 2013. Ook  in november zal niemand met zekerheid kunnen voorspellen dat we alle tegenvallers hebben verwerkt in de begroting.
 
Daarom zal de VVD-fractie vandaag niet met amendementen komen die rechtstreeks invloed hebben op de begroting. Onze bijdrage richt zich op het versterken van onze positie in de Delta regio met het duidelijke doel om vanuit eigen kracht in dat gebied te komen tot strategische agenda's die er aan gaan bijdragen dat Europese subsidies en rijkssubsidies kunnen worden binnengehaald. 

Laat ik er maar direct heel duidelijk over zijn, voorzitter. Via de gebaande paden regent het subsidies bij de grote Brabantse gemeenten. Zij hebben zelfs 40% automatisch trekkingsrecht op de Brusselse miljoenen uit de structuurfondsen.
In Zeeland en West-Brabant druppelt het slechts. Te veel lossen we met eigen geld onze problemen op. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme bedragen voor het opknappen van de Theodorushaven.
Het is hard nodig om aan te sluiten bij de maritieme en logistieke grote toekomst agenda van de Delta en de Biobased economy. De scheepvaart en ook  de binnenscheepvaart nemen meer en meer het weg transport over.  Dat biedt kansen voor Brabant aan Zee. Kansen om iets te ondernemen tegen het wegtrekken van jeugd en gezinnen. Kansen voor banen. 

We vragen het college; wanneer mogen we een nieuwe havenvisie tegemoet zien die aansluit op deze kansen? Er zijn in onze optiek 2 maatregelen nodig om in 2014 een EU-agenda klaar te hebben, zodat we aanspraak kunnen maken op structuur en programmafondsen. Daarom 2 moties: een motie over structuur en programmafondsen. Deze heeft tot doel om vanuit de Netwerkstad Roosendaal/Bergen op Zoom te werken aan speerpunten die worden vertaald naar EU subsidietrajecten. En een motie voor een strateeg. Hiermee brengen we met de regio een deskundige in stelling om meer dan nu vanuit de eigen kracht aan de slag te gaan om met name EU-subsidies te verwerven.
 
Voorzitter, de VVD-fractie weet dat het college doende is om net als gebruikelijk is in ieder bedrijf de tering naar de nering te zetten waar het gaat om de kosten. Daar maakt personeel een belangrijk deel van uit. Samenwerking met andere cultuurfuncties in de stad en regio verdient geen uitstel meer. Voor vastgoed geldt dat we wel klaar zijn met de rationalisatie operatie en het nu tijd is om met een klein, doelmatig en beleidsgestuurde vastgoed serviceafdeling aan de slag te gaan.
 
Bij de behandeling van de vastgoed nota is voor de VVD de belangrijkste vraag of deze werkbaar is en of de vak- portefeuilehouders zich niet beperkt zien in hun beleidsvorming. We willen echter het college zelf aan zet laten waar het gaat om de uiteindelijke keuzes. Maar met een motie om de stijging van de loonsom binnen de huidige personele begroting op te lossen geven we wel een duidelijke opdracht mee om met een kleiner gemeentelijk apparaat de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Regionaal samenwerken mag wat ons betreft meer opleveren.
 
Voorzitter, met andere partijen heeft de VVD fractie kennis genomen van de kansen die de Waterschans en omgeving ons biedt als aanjager voor nautische en landschappelijke ontwikkeling. Om uw college in de positie te brengen om beter en geloofwaardiger voor de dag te komen bij landelijke en Europese structuurfondsen helpt het om de geplande 150 woningen niet meer als eerste opdracht van de raad op de schouders mee te torsen.
U trekt daarmee kwalitatief betere ontwikkelingen vlot en het gebied zit niet voor lange tijd op slot.  De winst op dit contingent kan ook via andere deelplannen of gebieden worden vereffend. Denk aan het ABG terrein of de Markiezaten. Wij begrijpen dat er wel eerst zal moeten worden doorgerekend wat een wijziging in dit deelplan en elders te behalen voordelen betekent. Daartoe bieden wij u een motie over de Waterschans aan die u vraagt een doorrekening hierop te maken.
 
Voorzitter, de doorstroming van het verkeer in en rond de binnenstad laat meer en meer te wensen over. Stoplichten knipperen als kerstlampjes.
Vanuit een lang geleden vastgesteld verkeersstructuurplan worden nog steeds maatregelen uitgevoerd, zoals onnodig veel eenrichtingsverkeer en daarop gerichte versmalling van wegprofielen, die zorgen dat er veel loze  kilometers worden gemaakt om van a naar b te gaan. Is dat duurzaam? Is dat doelmatig? Nee.
 
Het voorstel van de Guido Gezellelaan, maar ook de vierbaans Van Gorkumweg, terwijl er een ongebruikte parallelweg naast ligt,  zijn voorbeelden die aangeven dat eerst herbezinning nodig is alvorens de nodige miljoenen uit te geven in een tijd van crisis. Wij vragen de raad bij motie over het Verkeersstructuurplan (VSP) uit te spreken eerst een evaluatie van het VSP af te wachten, alvorens door te borduren op een niet altijd even doelmatig en kostbaar plan.
 
Voorzitter, waarom lukt het maar niet om een groep mensen in de bijstand te activeren. Er ligt werk volop in de zorg, de openbare ruimte, in het onderhoud. Waarom blijven zo velen aan de kant staan. Armoedeval bij het aanvaarden van betaald werk speelt  een belangrijke rol daarbij. Uit onderzoek blijkt dat bij een betaalde baan, zeg 100 euro boven de bijstandsnorm allerlei toeslagen niet meer worden uitgekeerd. Bij een betaalde baan voor 110% van het minimumloon, zeg €1350 per maand loont het in een aantal gevallen niet om te gaan werken.. Eeen sociaal vangnet juichen we toe maar het staat nu niet in de juiste verhouding in een tijd waarin u en wij roepen dat werken moet lonen.
 
Dan tellen mensen al snel hun knopen en blijven thuis zitten. Via een Motie vragen we u in beeld te brengen welk deel door lokale maatregelen eigenlijk beïnvloedbaar is. Immers de maatschappelijke en financiële kosten verdragen niet dat we een beleid in stand houden dat mensen af houdt van werk. En verfijning van het lokaal sociaal beleid is nodig.
Voorts is uit het beleidsverslag niet gebleken dat de toezegging van vorig jaar om meer geld terug te halen uit fraudevorderingen veel heeft opgeleverd. Het openstaand bedrag blijft onaanvaardbaar hoog. Reden om bij motie te vragen om meer inspanning hierop.
 
Voorzitter, we gaan een turbulent jaar tegemoet. U gaat zich voorbereiden op de begroting. Dit  beleidskader is slechts een inschatting van hoe de financiële situatie in 2013 eruit zal zien. In het najaar heeft u meer zicht. Maar de verwachting is dat er opnieuw een bezuinigingsronde over ons heen gaat komen. Daarom nu geen cadeaus aan de burgers, maar wel het inlossen van de belofte dat de lasten niet extra mogen stijgen.
Juist vanwege de onzekere tijden zullen we geen enkel amendement ondersteunen dat in tegenspraak is met het versterken van de financiële positie van de gemeente 

Om die reden zullen een aantal moties die hiermee in tegenspraak zijn niet worden gesteund door de VVD fractie. Moties die het verschil tussen werken voor je geld en inkomen uit een uitkering vergroten en moties die niet gedekt zijn in de begroting kunnen we in principe ook niet steunen, omdat ze uiteindelijk de portemonnee van onze burgers raken. 

Moties die speciale doelgroepen zoals starters vanuit subsidies moeten ondersteunen zijn onbetaalbaar en niet nodig, omdat de woning markt zichzelf  sterk aan het reguleren is. De huizenprijzen zullen vanuit marktwerking nog verder gaan dalen.
De motie over meer eigen inbreng van burgers bij onderhoud (GBWP) en doelmatiger behandelen van de omgevingsvergunning (Lijst Linssen) kan op onze steun rekenen.

Voorzitter, standvastig gaan we een nieuw begrotingsjaar tegemoet, kosten omlaag veiligheid omhoog en regelgeving minder.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT