• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Zorgeconomie en voorzieningen Halsteren


door Joost Pals, zaterdag 13 februari 2016
St. Elisabeth
Gisteren en vandaag berichtte BN de Stem over de sluiting van St. Elisabeth en het vertrek van de Viersprong. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college om de zorgeconomie in Halsteren te versterken, zodat het voorzieningenaanbod en de werkgelegenheid behouden kan blijven. Daarbij is inzet vanuit het sociaal innovatiefonds en het economisch stimuleringsfonds mogelijk.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: zorgeconomie en voorzieningen Halsteren


Geacht College,

Zowel gisteren als vandaag bracht BN de Stem verontrustende berichten die de zorginstellingen in Halsteren raken.

Eerst kwam de boodschap dat zorgcentrum St. Elisabeth weliswaar langer open blijft dan gepland, maar dat als het sluit er niets voor in de plaats komt. Dat is een fundamentele wijziging ten opzichte van het eerdere plan, waarbij werd gedacht aan een nieuwe verpleegafdeling met aanleunwoningen.

Nu begrijpen we de dilemma’s waarmee tanteLouise-Vivensis mee te maken heeft. Zij hebben te handelen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn en zoeken binnen die kaders naar oplossingen. Sowieso is het sociaal domein, en zeker ook de zorgsector, volop in beweging. Niet in de laatste plaats door veranderde wetgeving en financieringsstromen.

Vandaag kwam daarbovenop de bevestiging van wat al langer gonsde: de verhuizing van de Viersprong naar Breda. Ook deze instelling staat voor lastige keuzes en ziet zich als onderdeel van de fusie met GGZ Breburg genoodzaakt om tot een herschikking van het zorgaanbod te komen. Eerder dit jaar maakte GGZ WNB al bekend met flinke uitdagingen te kampen te hebben.

Dergelijke ontwikkelingen hebben een forse impact op het niveau van de zorgvoorzieningen. Een sluiting van St. Elisabeth zal betekenen dat ouderen die dat zorgaanbod nodig hebben, zich gedwongen zien hun laatste jaren buiten de vertrouwde woonomgeving door te moeten brengen. Dat terwijl de behoefte aan zorg juist toeneemt.

Door de cliëntenraad van St. Elisabeth wordt al terecht gewezen op de indirecte effecten van een sluiting van St. Elisabeth op aanpalende zorgvormen zoals de Boomwei. De sluiting kan daarmee een domino-effect tot gevolg hebben.

Eerder heeft de raad een indeling van 11 servicegebieden vastgesteld (RVB08-0010, notitie “Wonen in relatie met welzijn en zorg”) waarbinnen een adequaat voorzieningenniveau geborgd kan worden, dicht bij de bewoners. Voor de gebieden Halsteren Noord en Zuid worden de genoemde zorginstellingen expliciet benoemd. De servicegebieden hebben een zogenoemde A-status waarbij minstens handhaving van het voorzieningenniveau als doel wordt gesteld. Een herontwikkeling van St. Elisabeth zit al opgenomen in de notitie.
Voor onze fractie vormen de ontwikkelingen aanleiding om deze tegen de lat van de notitie te houden.

Naast de betekenis voor het voorzieningenaanbod hebben deze ontwikkelingen ook hun weerslag op de zorgeconomie die in Halsteren van oudsher nadrukkelijk van belang was en is. Er werken veel mensen bij de diverse zorginstellingen. Net als bij het voorzieningenniveau bestaat ook op het vlak van de werkgelegenheid naast de directe gevolgen het risico op een domino-effect.

Zoals gesteld, en uw college welbekend, is het sociaal domein en de zorgsector volop in beweging. Het heeft geen zin om vast te houden aan het verleden en te trachten de status quo te handhaven. De stappen die het college en de organisatie in de afgelopen jaren maakt op dit vlak doen ons deugd.

Waar volgens ons alles-op-alles gezet moet worden, is om de transities zo goed mogelijk te kunnen maken. Niet alleen als gemeente zelf, maar zeker ook met begrip en aandacht voor de situaties waarmee de zorginstellingen mee te maken hebben.

Niet in de laatste plaats is de factor tijd daarbij van belang. Organisaties zijn volop doende met alle transities, maar worstelen vooral met het tempo waarin ze zich opnieuw moeten uitvinden. Dat geeft frictie, omdat zij ook op een fatsoenlijke manier willen omgaan met hun cliënten en medewerkers en voorts omdat zij te maken hebben met meerjarige investeringen die in het verleden zijn gedaan. Willen we zorginstellingen de kans geven om de transities door te maken, dan zullen we ze de tijd moeten gunnen die daar in alle redelijkheid voor nodig is.

In het artikel in BN de Stem van vandaag wordt vooral ingegaan op een nieuwe ruimtelijke invulling van het gebied St. Elisabeth en de Viersprong. Het is natuurlijk van belang om daarover na te denken, maar voor onze fractie is vele malen meer belangrijk dat de Halsterse zorgeconomie een impuls krijgt: voor behoud of versterking van het voorzieningenniveau en voor versteviging van de werkgelegenheid in de zorgsector.
We doen daarbij de suggestie om te onderzoeken hoe we het sociaal innovatiefonds en het economische stimuleringsfonds hierbij maximaal kunnen benutten.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Hoe kijkt uw college aan tegen de ontwikkelingen inzake de zorginstellingen in Halsteren? Ziet u hierin een samenhang die mogelijk ook weer nieuwe kansen kan bieden? Welke rol ziet u daarin weggelegd voor de gemeente?

- Wordt, in het kader van concentratie van zorg in brede zin, onderzocht voor welke zorginstellingen deze locatie een mogelijk interessante plek kan zijn voor vestiging?

- Welke stappen wilt u nemen om te komen tot behoud of versterking van het voorzieningenniveau?

- Wat betekent de voorgenomen sluiting van St. Elisabeth voor de levensloopbestendige servicegebieden, zoals bedoeld in de notitie “Wonen in relatie met welzijn en zorg”?

- Bent u bereid om met tanteLouise-Vivensis te onderzoeken hoe toch een spreiding van de zorgvoorzieningen behouden kan worden, zodat ook in Halsteren een breed zorgaanbod blijft bestaan?

- Welke mogelijkheden ziet u om zorginstellingen te faciliteren bij het doormaken van de transities? In het bijzonder wat betreft de tijdsdruk waarmee deze organisaties te maken hebben? Ziet u daarbij mogelijkheden wanneer door meer geleidelijkheid de maatschappelijke effecten op het voorzieningenniveau en op de werkgelegenheid beperkt kunnen worden?

- Wat is uw visie op het inzetten van het sociaal innovatiefonds en het economisch stimuleringsfonds om de zorgeconomie te versterken? Bent u bereid om daarmee actief het gesprek aan te gaan met bestaande en eventuele nieuwe zorgorganisaties?

- Ten aanzien van de Viersprong geeft uw college aan dat woningbouw wordt afgewezen. Welke mogelijkheden ziet u wel qua verruiming van het bestemmingsplan om herbestemming makkelijker te maken? Bent u bereid om actief in gesprek te gaan met zorginstellingen om de behoeftes en mogelijkheden op dit vlak te verkennen, mede om op die wijze het goed kunnen doormaken van de transities te ondersteunen?

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT