• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Geluidsschermen langs de Randweg-West


door Rian Govers, zondag 11 juni 2017
geluidsschermen randweg halsterseweg
De geluidsschermen aan de Randweg West en de Randweg Noord raken steeds verder in verval. VVD-raadslid Rian Govers vraagt het college om tempo te maken met vervanging ervan.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Geluidsschermen langs de Randweg-West

Geacht College,

In vervolg op de brief van D66 van 8 februari jongstleden en daarop uw antwoord (U17-003533) van 9 maart 2017, vragen wij nogmaals uw aandacht voor het volgende.

Inmiddels wordt de Randweg zeer druk bereden door vele (vracht)auto’s van en naar het bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland, Geertruidapolder, A4/A58 en noem maar op.
Echter de staat van de geluidsschermen laat zeer te wensen over zoals u op de bijgevoegde foto’s kunt zien.
Ook hier gelden vergelijkbare vragen als het gaat over de luchtkwaliteit en de mogelijke toename van te ervaren geluidsoverlast.

In vervolg op uw antwoord van 9 maart jongstleden hebben wij de volgende vragen:

1. Er worden op dit moment diverse verkeerstellingen uitgevoerd om een verkeerseffectrapportage van de Randweg te maken. Wanneer kan de gemeenteraad deze rapportage (van de gehele Randweg) verwachten?
2. Bent u het met ons eens dat de bewoners ten noorden van de Randweg West en de Randweg Noord een te hoge geluidsbelasting ervaren en dat het woongenot èn de gezondheid van die bewoners in het geding is?
3. De luchtkwaliteit in Bergen op Zoom wordt door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant jaarlijks gemonitord. De belangrijkste conclusie uit deze monitoringsrapporten is dat er geen sprake was van overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen in relatie tot wegverkeer op gemeentelijke wegen. Kan de gemeenteraad deze rapportage inzien?
4. Ben u voornemens, op korte termijn, deze problemen voor deze bewoners aan de Halsterseweg op te lossen? Daarop was het antwoord: Dit jaar wordt begonnen met het vervangen van de geluidsschermen langs de Randweg. Er wordt gestart met de schermen aan de Randweg-West. Graag een toezegging wanneer dan tot uitvoering wordt overgegaan.

Graag vernemen wij de beantwoording schriftelijk conform art. 39 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers – Gabriëls, raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT