• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Transitie veehouderijsector


door Rian Govers, zondag 9 juli 2017
provinciale staten brabant
Afgelopen vrijdag 7 juli spraken Provinciale Staten onder ander over het voornemen tot een versnelling van de transitie in de veehouderijsector. VVD-raadslid Rian Govers volgt deze discussie nauwgezet en doet verslag. De Brabantse VVD heeft tijdens het debat over de toekomst van de veehouderij ervoor gezorgd dat agrariërs meer garanties krijgen. Boeren die vooruit willen en op bedrijfsniveau al aan de eisen voldoen, worden hierdoor niet gestraft door het nieuwe beleid. Als tijdens de begrotingsbehandeling 2018 blijkt dat deze wensen niet worden ingewilligd, trekt de VVD alsnog haar steun in voor het gehele voorstel.

De weg naar de besluitvorming over de versnelling van de transitie in de veehouderijsector

Op de Provinciale Staten agenda van 7 juli 2017 staat o.a. het voornemen tot een versnelling van de transitie in de veehouderijsector. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Onduidelijkheid

De voorliggende plannen van Gedeputeerde Staten zorgen voor veel onduidelijkheid en onrust in de agrarische sector én alle aanverwante sectoren. Daarom was er op 4 juli was in Deurne een informatieavond georganiseerd door de VVD-Brabant fractie. Bijna de voltallige fractie was aanwezig. Om er het voorgenomen beleid uit te leggen en informatie op te halen om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de behandeling op 7 juli. De transitie in de veehouderij zou versneld moeten worden, omdat anders de gemaakte afspraken in 2028 niet gehaald zouden worden.

De sector zelf is zeer teleurgesteld in de voorgestelde gang van zaken. Diverse praktijksituaties zijn aangedragen. De best beschikbare technieken worden toegepast. Investeringen worden gedaan. Plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Veehouders hebben de afgelopen jaren al wel tientallen miljoenen geïnvesteerd in milieumaatregelen.

Onderzoeksrapportages

Alles is gebaseerd op berekeningen, NIET op metingen. Deze berekeningen blijken te zijn gebaseerd op onjuiste uitgangssituaties. De veehouderij is een sector die Brabant (mede) heeft gemaakt tot wat het nu is. Een transitie naar een duurzame veehouderij is wenselijk, mogelijk én afgesproken, in 2028. Uit diverse rapporten, zoals het Arcadis rapport 'Reductie van emissies uit stallen van veehouderijen', blijkt dat de transitie wél op schema ligt.

Een baanbrekend onderzoek over ammoniak dat onlangs door internationale wetenschappers is bevestigd, wordt nu niet meegenomen bij de besluitvorming. Uit dit onderzoek blijkt dat het ammoniakbeleid in Nederland niet effectief is. Van een zorgvuldige belangenafweging is nu geen sprake. Het baanbrekende onderzoek kwam in het voorjaar al naar buiten, maar de provincie besloot dit niet mee te nemen in de beleidsvorming. Het onderzoek werd toen door gedeputeerde Johan van den Hout en enkele Statenleden afgedaan als 'niet wetenschappelijk'.

Inmiddels hebben erkende, gespecialiseerde, wetenschappers zich uitgesproken over het rapport 'Ammoniak in Nederland, Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen' van Hanekamp, Crok en Briggs. De internationale wetenschappers ondersteunen de conclusies uit het rapport en bevestigen dat de gebruikte methodes van de onderzoekers juist zijn. De wetenschappelijke status van het rapport is met deze zogenaamde 'peer review' bevestigd.

Uit het onderzoek blijkt dat de ammoniakconcentratie in de lucht tussen de 20 en 30% lager is dan tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat de rol van andere bronnen dan de landbouw veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Het is belangrijk dat er nieuw beleid komt, dat gebaseerd is op gefundeerde metingen in plaats van op aannames en berekeningen! Onderdeel daarvan is een beter meetnetwerk, maar ook een grondige analyse van de bronnen.

VVD Brabantse Wal dringt aan op zorgvuldige besluitvorming

De gezamenlijke Brabantse Wal fracties (VVD Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) hebben bij de VVD Brabant fractie aangedrongen op een zorgvuldige besluitvorming inzake het ammoniak- en stikstofbeleid. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) reguleert nieuwbouw of groei van bedrijven - niet alleen agrarische. Deze ontwikkelingsruimte dreigt zonder maatregelen op te raken, waardoor economische ontwikkelingen stil komen te liggen. Met de voorgenomen aanscherping van de Verordening natuurbescherming gebruiken veehouderijbedrijven minder ruimte en blijft er meer over voor economische ontwikkelingen in andere sectoren.

Boeren horen bij Brabant: dat was, is en blijft zo

De Brabantse VVD is vóór verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij om economische ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken. Met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) krijgen veehouders in Brabant bijna 5 jaar de tijd om hun bedrijf aan te passen aan de moderne tijd; 2022 is noodzakelijk en volgens de VVD wél haalbaar. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Provinciale Staten opende VVD woordvoerder Wouter Bollen zijn betoog met 'Boeren horen bij Brabant, dat was zo, dat is zo en wat de VVD betreft blijft dat ook zo'.

Meer garanties, anders geen steun

De Brabantse VVD heeft tijdens het debat over de toekomst van de veehouderij ervoor gezorgd dat agrariërs meer garanties krijgen. Boeren die vooruit willen en op bedrijfsniveau al aan de eisen voldoen, worden hierdoor niet gestraft door het nieuwe beleid. Als tijdens de begrotingsbehandeling 2018 blijkt dat deze wensen niet worden ingewilligd, trekt de VVD alsnog haar steun in voor het gehele voorstel.

Intern salderen

Het voorstel van Gedeputeerde Staten gaat uit van eisen in 2020 of 2022 die door iedereen op stalniveau gehaald moeten worden. Een door de VVD ingediend amendement verandert dit dus. Daarnaast eist de VVD een stevige invulling van het pakket aan flankerende maatregelen. Woordvoerder Wouter Bollen: 'Tot dusver mochten boeren de uitstoot van een oudere stal compenseren met de reductie die werd geboekt met een moderne stal binnen het eigen bedrijf, het zogeheten 'intern salderen'. Dat zou met het voorstel van Gedeputeerde Staten volledig van tafel gaan, met als gevolg dat alle stallen uiterlijk per 2022 aan de 85% reductie-eis moesten voldoen. De VVD vindt dat een disproportionele maatregel voor ondernemers die al veel hebben geïnvesteerd en geeft deze grote groep alle ruimte om de betreffende stallen later aan te passen”.

Duidelijkheid bij begrotingsbehandeling

Voor de Brabantse VVD is het sowieso klip en klaar dat er geen ongelukken mogen gebeuren door de ingezette versnelling. Te denken valt aan steun voor jonge ondernemers die het bedrijf net hebben overgenomen, boeren die later wilden stoppen en een oplossing voor degenen die vanwege een gebrek aan beschikbare technieken de norm niet kunnen halen. De VVD heeft daarom een motie ingediend om alvast enkele kaders vast te stellen waaraan het flankerend beleid moet voldoen.

Er komt dus echt duidelijkheid tijdens de begrotingsbehandeling 2018.

Het rapport 'Versnelling transitie veehouderij' is terug te lezen:
'Versnelling transitie veehouderij' op brabant.nl

Amendement VVD 'steun de ondernemers die op koers zijn'
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT