• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Ruimte voor duurzame energie Biomoer


door Rian Govers, vrijdag 15 september 2017
In de Commissie Stad & Ruimte stond van 13 september stond op de agenda het weigeren van de Verklaring van Geen Bedenkingen, uitbreiding capaciteit Biomoer te Moerstraten. Tijdens deze oordeelsvormende vergadering wordt duidelijk hoe de raadsfracties over dit agendapunt denken. Met dit artikel geeft VVD-raadslid Rian Govers een nadere toelichting waarom de VVD vóór een verklaring van geen bedenkingen is.

Het college stelt de raad voor om de door de provincie Noord-Brabant gevraagde Verklaring van Geen Bedenkingen (VvGB) niet af te geven. De provincie vraagt de gemeente om de VvGB af te geven zodat de gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend. De provincie ziet dus geen bezwaren, welke bezwaren ziet Bergen op Zoom dan wel?

De 'hamvraag' is: welk algemeen, gezamenlijk belang wordt met het besluit op dit verzoek gediend? Welke redenen zijn er om die VvGb wel of niet af te geven?

Er is een biovergistingsinstallatie ontwikkeld en gerealiseerd, Sinds eind 2011 is de installatie in bedrijf. De vergister is gerealiseer te Moerstraten op het deel dat (nu nog) valt onder de gemeente Roosendaal. Maar het kan nimmer de bedoeling zijn dat een viertal lokale ondernemers, die de bv Biomoer vormen, de nek uitsteekt, innoveert, daarvan de dupe wordt. Dat een ondernemer in een dergelijke situatie terecht kan komen, betreuren wij zeer.

Deze ondernemers zorgen voor (indirecte) werkgelegenheid. Een aardbeien- en aspergeteeltbedrijf benut 70% van de vrijkomende warmte van Biomoer. Daardoor hebben zij geen aardgas meer nodig! Dat bedrijf biedt werkgelegenheid aan zo’n 60 medewerkers! Tevens zijn zo’n 15 à 20-tal toeleveringsbedrijven betrokken bij Biomoer = indirecte werkgelegenheid!

De geproduceerde groene stroom gaat op het openbare net en zo’n 5000 huishoudens profiteren daarvan nu al. Dat kunnen er nog veel meer worden, 6000 huishoudens bij de gewijzigde vergunning en 7000 bij de nieuwe vergunning, als de uitbreiding wordt toegestaan. Waarom dit getal in de beantwoording op onze technische vragen niet genoemd kon worden, bevreemdt ons. Groene stroom voor zo'n 5 à 6,5 duizend huishoudens, is een algemeen belang!

Uit de 'Duurzame Energiemonitor 2014' (Regio West-Brabant 2016) blijkt dat Bergen op Zoom slechts 1,21% bijdraagt aan het regionale DE-doel (duurzame energiedoel). Daar ligt dus nog een grote opgave voor ons die we mede met de mogelijkheden bij Biomoer kunnen realiseren. Biomoer heeft al veel concessies gedaan en is bereid nog meer te doen. Wat doen wij als gemeente dan? In het kader van het algemeen belang?

18 april jongstleden staat te lezen op nu.nl: 'Volgens deskundigen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is de Nederlandse uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan is sinds 1990 hoger dan de afgelopen jaren door de overheid werd beweerd.' Volgens het KNMI is methaan, na kooldioxide het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect door de mens.

Bij de Ravelijnlezing op 18 mei vertelde spreker Johan Raap: 'Uit mest ontsnapt altijd methaan. Dus als je mest niet vergist, maar opslaat en later uitrijdt, dan ontsnapt een groot deel van die methaan naar de atmosfeer. Emissie van methaan is wel degelijk een probleem vanwege het klimaateffect. Omdat niemand het ruikt, ervaart niemand het als een probleem. De totale mestbehandeling is noodzaak. Nog niet alle mest in Brabant wordt vergist; er is feitelijk een tekort aan mestverwerkingscapaciteit. De samenwerking tussen verschillende ondernemers is noodzakelijk om een sluitende business-case te krijgen. Vergisting heeft een positieve invloed op de bemestingswaarde door de makkelijk afbreekbare organische component af te vangen. De effectieve organische stof die na vergisting overblijft, komt weer als bodemverbeteraar beschikbaar. Elk ammoniak-molecuul dat in uw neus/longen/natuur/grondwater terecht komt draagt niet bij aan een nieuw gewas (eiwit), en is dus een verlies in het kader van de circulaire economie. Dat vraagt om een goede processing, goed procesbeheer, goede handhaving en - heel belangrijk - een goede benutting van regionale (dierlijke)meststoffen.' Dat is wat de 4 ondernemers van Biomoer bv doen, een algemeen belang!

Op 9 september jongstleden stond in BN de Stem te lezen dat volgens onderzoek van adviesburo CE Delft blijkt dat Brabant een belangrijk deel van de klimaatafspraken niet haalt. Dat komt volgens de provincie omdat de gemeentebesturen het allemaal niet snappen. Klimaatafspraken zijn een algemeen belang!
Biomoer draagt bij aan een CO2 besparing van 12.000 ton (effectief). Als de uitbreiding wordt toegestaan kan dat zelfs 16.000 à 17.000 ton CO2 reductie worden. Dat is een algemeen belang!

Als raadsleden zijn we er om te besluiten in het kader van het algemeen belang. Van de 10 huishoudens die rondom Biomoer wonen, zijn er 3 tegen en zijn er 7 huishoudens voor Biomoer. Tegen een klager kun je zeggen dat je wel eens pech hebt, in het kader van het algemeen belang. Het zal duidelijk zijn, wij zijn voor het afgegeven van de gevraagde VvGB aan de provincie. In het kader van het algemeen belang.

In de raadsvergadering van 21 september a.s. zal het raadsbesluit worden genomen. In de commissie lijkt een meerderheid tegen het afgeven van de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te zijn. Waarom? Op welke gronden? Want zoals vaker wordt aangehaald, 'belofte maakt schuld'. Er zijn destijds door diverse wethouders toezeggingen gedaan, verwachtingen gewekt, er zijn investeringen gedaan.

Raadsfracties zouden zich nog eens goed beraden. Ook al was je eerst geen voorstander, na 6 jaar in bedrijf te zijn en gezien de opgaven die er inmiddels voor ons liggen, getuigt het van kracht als je op basis van voortschrijdend inzicht een ooit ingenomen standpunt herziet.

Hoe duurzaam wil je zijn?
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT