• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Ontwikkeling waterspeelplaats nabij Fort de Rovere


door Joost Pals, dinsdag 2 januari 2018
fort de rovere
Na de toren Pompejus kan de waterspeelplaats (ook 'inundatiepark' genoemd) een volgende aanwinst vormen voor het Fort de Rovere. VVD-raadsleden Joost Pals en Rian Govers vragen het college van B & W om aandacht hiervoor. Tevens wijzen ze op het Landschapsontwikkelingsfonds om de realisatie van de waterspeelplaats te kunnen bespoedigen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Ontwikkeling 'waterspeelplaats' nabij Fort de Rovere

Geacht College,

Nu de toren Pompejus bijna toegankelijk is voor publiek en daarmee een verrijking is voor de recreatief toeristische aantrekkingskracht van Fort de Rovere in Halsteren, willen we graag uw aandacht vragen voor de ontwikkeling van de 'waterspeelplaats'.
Immers, ook dat initiatief zal Fort de Rovere nog meer op de kaart zetten. Nu al heeft Halsteren met de 'Mozesbrug' bij Fort de Rovere een toeristische trekker met een uitstraling tot zelfs ver over de landsgrenzen.

U heeft eerder aangegeven dat er voor de bekostiging van de waterspeelplaats een (provinciale) subsidie is aangevraagd. Dat is natuurlijk een goede zaak: als vanuit andere overheden een bijdrage kan worden verkregen, is dat zowel goed in financiële zin, maar ook omdat een initiatief daarmee breder wordt omarmd. Echter, constateren we tegelijkertijd dat dit traject blijft voortduren zonder een duidelijke uitkomst. Het zou jammer zijn als daarmee de realisatie van de waterspeelplaats op de lange baan geschoven wordt.

Zoals we ambtelijk hebben begrepen bevat het Landschapsontwikkelingsfonds, ook na de grondaankopen ten behoeve van de Kraggeloop (Landschappen van Allure De Zoom) voldoende middelen om de waterspeelplaats te kunnen realiseren.

Daarbij geldt dat de middelen vanuit het Landschapsontwikkelingsfonds geoormerkt zijn en enkel voor projecten kunnen worden ingezet die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het buitengebied. De waterspeelplaats bij Fort de Rovere zou in dat verband een uitstekend project vormen. Tevens zien we dit initiatief vanuit een educatieve invalshoek ook passen binnen de natuur- en milieueducatie (NME) voor de jeugd.

Conform artikel 39 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Kunt u een toelichting geven op de stand van zaken met betrekking tot de waterspeelplaats? In het bijzonder daarbij de stand van zaken en het tijdspad rondom de subsidieaanvraag.
- Wat is uw opvatting ten aanzien van de inzet van middelen uit het Landschapsontwikkelingsfonds om realisatie van de waterspeelplaats te bespoedigen?
- Welke andere mogelijkheden ziet u om de realisatie te bespoedigen?
- Welke koppelingen ziet u ten aanzien van dit initiatief richting NME (natuur- en milieueducatie)?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Rian Govers
Raadslid
 
   

 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT