• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Geef inwoners meer inspraak en ondersteuning bij gemeentelijke plannen


door Barry Jacobs, zaterdag 17 februari 2018
Voor de VVD zal moderne dienstverlening door de gemeente een belangrijk punt zijn bij collegeonderhandelingen. VVD-lijsttrekker Barry Jacobs doet een aantal suggesties om de gemeentelijke organisatie toegankelijker te maken en inwoners eerder te betrekken bij plannen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: geef inwoners meer inspraak en ondersteuning

Geacht College,

Democratie is een werkwoord. De besluiten die worden genomen in de gemeenteraad hebben vaak een directe invloed op het dagelijks leven van iedereen. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte van inwoners om mee te kunnen denken en beslissen. Deze behoefte om meer invloed te kunnen uitoefenen vraagt om nieuwe vormen van inspraak en ondersteuning. Dit zal voor de VVD een belangrijk punt zijn bij collegeonderhandelingen, we willen de komende periode stevig inzetten op moderne dienstverlening.
Wij zijn van mening dat de gemeente transparant, open en toegankelijk moet zijn. Initiatieven van inwoners en verenigingen en daarmee het oppakken van verantwoordelijkheden in de samenleving juichen we van harte toe. De vraag is hoe je als gemeente hier zo goed mogelijk mee omgaat. Tal van gemeenten zijn hiermee bezig. In aanloop naar de nieuwe raadsperiode willen we een aantal suggesties doen om onze inwoners nog beter te kunnen betrekken bij de lokale politiek.

Veel gemeenten doen de laatste jaren aan interactieve beleidsvorming. Inwoners zijn daarbij zelf aan zet. Dat betekent dat inwoners en organisaties vanaf het begin af aan bij een beleidsplan worden betrokken. Inwoners reageren dan niet meer op voorgelegde plannen zoals bij inspraak, maar ze maken die plannen zelf mee. Bij besluitvorming houdt de raad zoveel mogelijk rekening met de plannen die inwoners samen met ambtenaren en wethouder(s) hebben gemaakt. Ook in onze eigen gemeente zien we hiervan goede voorbeelden, zoals de binnenstad gesprekken, het waarderend vernieuwen en de herinrichting van de Halsterseweg. De vraag is hoe we deze betrokkenheid structureel kunnen maken bij het maken van (beleids)plannen.

Een andere mogelijkheid om inwoners bij beleid te betrekken is het burgerinitiatief. Dat houdt in dat inwoners het recht hebben om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad is vervolgens verplicht om over dit punt te beraadslagen. Ook kunnen mensen op het niveau van een wijk of buurt aan de gemeente concrete voorstellen te verandering of ter verbetering van een bepaalde situatie doen. Ook het kabinet wil ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en verenigingen. Bijvoorbeeld via een "Right to challenge'-regeling, wat mensen de mogelijkheid geeft om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorziening in hun directe omgeving.

Inspraak van inwoners vraagt vaak veel eigen initiatief en doorzettingsvermogen. De gemeente biedt weliswaar tal van mogelijkheden tot inspraak, maar niet iedereen weet dit even goed te benutten. De oorzaak is vaak een gebrek aan kennis en een ontoegankelijke overheid. Voor effectieve inspraak en het snel oplossen van problemen zijn korte lijnen heel belangrijk. In het meest recente VNG-magazine staat een artikel over het instellen van een griffie voor inwoners. Als gemeenteraad worden wij nu ondersteund en geadviseerd door de griffie. Dat kan inhoudelijk zijn, maar ook procedureel. Onmisbaar om als raadslid goed je werk te kunnen doen. Mogelijk dat een soortgelijke vorm van ondersteuning ook een idee is om de inspraak en betrokkenheid van inwoners te verbeteren.

Conform artikel 39 van het reglement van orde hebben wij de volgende vragen voor u:

- Bent u het met ons eens dat democratie een werkwoord is en we daarom moeten nadenken over nieuwe manieren om inwoners en verenigingen zo goed mogelijk te betrekken bij de lokale politiek?
- Wat is er nodig om een soortgelijke vorm van ondersteuning als de griffie, beschikbaar te maken voor onze inwoners? Wat vindt u van dit idee?
- Kunnen we van interactieve beleidsvorming geen uitzondering, maar regel maken? Wat zijn de ervaringen binnen onze gemeente op dit punt?
- Hoeveel ruimte is er voor burgerinitiatieven in onze gemeente? Hoe kan dit volgens u het beste vorm gegeven worden? Wat betekent een "Right to challenge"-regeling voor de plannen die we maken?
- Bent u bekent met bijvoorbeeld het Loket Stadskracht in de gemeente Rijswijk, dat inwoners helpt om initiatieven te ontplooien?
- Hoe staat u ten opzichte van een democratisch toetsingskader bij bewoners-initiatieven, zoals dat in de gemeente Sint-Michielsgestel door de gemeenteraad gebruikt wordt?
- Welke ervaringen en ideeën leven er in de ambtelijke organisatie om betrokkenheid van inwoners en verenigingen bij de lokale politiek te verbeteren?
- Heeft u zelf nog suggesties?

Wij hopen dat het mogelijk is om de antwoorden op onze vragen bij de nieuwe raadsperiode beschikbaar te hebben, zodat de nieuwe raad en college hiermee verder aan de slag kunnen gaan.

Namens de VVD-fractie,

Barry Jacobs
lijsttrekker
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT