• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Herstel van zwembad De Schelp


door Joost Pals, woensdag 4 juli 2018
Deze week sprak de gemeenteraad over de situatie met zwembad De Schelp. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte het belang van een spoedig en deugdelijk herstel. Dat is veel belangrijker dan politiek gekissebis over de positie van het college, WOB-verzoeken, of het houden van een referendum. Dat laat onverlet dat lessen geleerd moeten worden hoe er is gehandeld met de risico’s van het zogenoemde “non resistente rvs”. Dat laatste komt in september op de agenda.

   
Voorzitter, waar zijn we mee bezig? Wat doen we elkaar toch aan? En belangrijker nog: wat doen we de bevolking aan.

In de aanloop naar de behandeling van dit raadsvoorstel ging de hele politieke trukendoos ging open: er moest een referendum komen, een raadsenquête, WOB, discussie over de eigenaarspositie, het hele college moest opstappen, de bijlagen waar omwille van de onderhandelingspositie geheimhouding op was gelegd zouden een doofpot vertegenwoordigen…

Beste collega's, wat schiet je hier als inwoner van deze gemeente mee op...?

De PvdA sprak op de social media over 'oude stoffige achterkamertjespolitiek van de huidige coalitie in onze gemeente' en wekt de suggestie dat eventuele fouten van bestuurders uit het verleden en heden in de doofpot zouden gaan. Terwijl het, bij de geheimhouding waarnaar wordt verwezen, gaat om een bijlage waar in detail wordt gesproken over bedragen voor het herstel. Een bijlage die, als je die openbaar maakt, de positie van de gemeente schaadt, omdat aannemers er (economisch) hun voordeel mee kunnen doen. Om dat te gebruiken als politieke streek… Dat is niet goed.

Nu een referendum niet aan de orde is, wegens het compleet ontbreken van draagvlak daarvoor bij de bevolking, houden we twee sporen over: 1) terugkijkend welke risico's er zijn geweest en hoe daarmee is omgegaan en 2) vooruitkijkend hoe er tot herstel van de mankementen kan worden overgegaan.

1. Terugkijkend

De beeldvormende bijeenkomst van vorige week heeft onze fractie als zeer nuttig ervaren. De toelichting door SGS bevatte waardevolle informatie en vormde een duidelijke toevoeging aan wat reeds bekend was.

Twee elementen die SGS noemde springen er wat onze fractie uit. Dat is enerzijds de opmerking dat er tussen de inspectierapportage van november 2016 en de herinspectie van januari 2018 actie had moet worden ondernomen ten aanzien van de hoofddraagconstructie en anderzijds dat het tijdspad dat de wetgever voorschrijft praktisch onuitvoerbaar is. SGS merkte op dat het aantal onderzoeksvraagstukken geëxplodeerd was.

Wat voor onze fractie ook een belangrijk feit is, is dat het vorige college heeft besloten om het zwembad op 8 maart dit jaar te sluiten. Acht maart, dus 2 weken voor de verkiezingen. Ik noem dat laatste omdat bij eerdere gelegenheid de suggestie is gewekt van nalatigheid omwille van electorale overwegingen. Dat is geen lichte beschuldiging. Marchanderen met veiligheid omwille van een gunstig verkiezingsresultaat. Als je zo'n beschuldiging uit, moet je heel stevig in je schoenen staan. Dan moet je met het keiharde bewijs komen en dan rollen er koppen.
Maar als je dat niet hebt, als je dat in verste verte niet hebt, als de feiten daar zelfs haaks op staan, dan is dat nogal een beschuldiging.

De gemeenteraad heeft al jaren kennis genomen van zowel de uitvoeringsprogramma's handhaving als de evaluatieverslagen daarvan.

En als je die er nog eens op naslaat, dan was er in 2015 18 uur beschikbaar voor zwembaden en had controle op het bouwbesluit voor constructieve zaken een prioriteit 'gemiddeld'. Over niet-resistent rvs werd met geen woord gesproken. In 2016 was de indeling anders, met voor constructieve veiligheid in brede zin202 uur voor alle gebouwen in de hele gemeente, in 2018 opgelopen naar 310 uur. Door zulke aantallen ben je snel heen als je daarvoor alle gebouwen in de gemeente moet beoordelen. We hebben als gemeente jaar op jaar kennis kunnen nemen van die urenaantallen.

In 2016 werd in het evaluatieverslag gesproken over het rvs in zwembaden. Strekking: voor niet alle overdekte zwembaden is een controlerapport overlegd; in 2017 volgt een bestuursrechtelijk traject.

In het verslag van 2017, opnieuw genoemd. Eigenaren zijn aangeschreven, in 2018 staan hercontroles gepland, als niet aan het bouwbesluit wordt voldaan, komt er juridische opvolging. Dat evaluatieverslag 2017 stond bij de jaarstukken op de agenda. Geen discussie hierover in de raad. Hoezo verantwoordelijkheid? Die ligt zeker ook bij de raad.

Waarom het om gaat is het leren van lessen. En dan niet strak afgebakend tot het zwembad, maar gericht op hoe je als gemeentebestuur omgaat met risico's. Want met alle feiten en omstandigheden valt weliswaar wel te verklaren waaróm dingen gelopen zijn, zoals ze gelopen zijn, maar hoe zorgen we ervoor dat we daarvan leren.

Het college heeft al voor september een plan van aanpak genoemd, maar het kan ook goed zijn om daar als raad actief mee aan de slag te gaan. Onze fractie doet de suggestie om te komen tot een raadswerkgroep die zich richt op hoe je als gemeentebestuur omgaat met risico's. En we beperken ons niet tot het zwembad, maar denken na over de manier waarop met zulk soort risico’s wordt omgegaan.

2. Herstel

En dan het raadsvoorstel, dat zich richt op het herstel van het rvs. In de eerste plaats waardeert onze fractie de opzet en uitsplitsing naar meerdere scenario's. Eindelijk zien we weer eens een raadsvoorstel dat op die manier ook alternatieven geeft. Ook de risicoparagraaf is hier zeer serieus opgesteld. Dat laat onverlet dat verdere doorontwikkeling altijd mogelijk is. Zodoende steunen we ook de opmerkingen hierover vanuit de auditcommissie over het kwantificeren van de risico's.

Voor de VVD-fractie staat een spoedig en deugdelijk herstel voorop. De combinatie met onderhoud dat in de nabije toekomst toch al had moeten worden uitgevoerd is evident. Ook de mogelijkheid om te komen tot rendabele investeringen in duurzaamheid is voor onze fractie geen discussiepunt. Daar ligt ook een keurige business case met een terugverdienperiode van 8 jaar.Dit college maakt werk van duurzaamheid en neemt daarbij de logische, rationeel te verantwoorden maatregelen. De komst van een wethouder duurzaamheid werpt al z'n vruchten af, zo constateren we.

Waar onze fractie wel een dilemma ziet is het punt 'verbeteren beleving'. Niet dat we tegen het verbeteren van beleving zouden zijn. Wie kan daar tegen zijn?
Een mooie entreehal en receptieruimte, kleedruimtes waarin je je nog beter kun omkleden, enzovoorts. Het vervangen van een whirlpool door zitruimte. Er zal over nagedacht zijn en de beleving verbeteren.

Maar het brengt ook wel kosten met zich mee. En ook al wordt dekking voor die kosten grotendeels gevonden in het onderhoudsbudget en geeft het resterende deel een beperkte korting op de zwembadexploitatie… we willen toch wel het punt maken over de manier van denken. Een manier van denken waarbij te makkelijk 'kansen pakken' wordt genoemd.Een manier van denken die niet centraal stelt dat we een gemeente zijn die op de pof leeft. Die een schuld heeft van 225 miljoen euro.
Een gemeente die een keiharde afspraak heeft staan in het coalitieakkoord dat binnen 8 jaar de netto schuldquote op 90% staat.

Ik realiseer me goed dat de gedachte kan ontstaan dat de euro's voor het verbeteren van de beleving kunnen worden gezien als druppels op een gloeiende plaat, maar ik wil benadrukken dat het motto 'elke euro telt' nog altijd actueel is. Misschien nog wel meer dan ooit tevoren.

Laat dat terugkomen in de manier van denken. En dan kun je prima duurzaamheidsmaatregelen nemen die zichzelf financieel terugverdienen, maar zul je je bij 'beleving' moeten afvragen of een gemeente met 225 miljoen schuld geld beschikbaar heeft voor “beleving”. Juist nu we te maken hebben met een economisch gunstige periode
is het zaak om de hand op de knip te houden, zodat je in slechtere tijden ruimte hebt om te investeren.

Dus als je al iets doet ten aanzien van “beleving” dan is het van belang om dat te doen in de context. De context van de Boulevard, waar onder andere dhr. Weys van Gbwp al aan refereerde.

De essentie is voor ons om via dit raadsvoorstel zo snel als mogelijk te komen tot een deugdelijk herstel van het zwembad. Dat is de overduidelijke route om te volgen, zodat alle inwoners en bezoekers van onze gemeente na het herstel weer vele jaren kunnen genieten van een mooi zwembad.
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT