• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Begroting 2019


door Rian Govers, dinsdag 13 november 2018
Wij zijn trots en blij met dit eerste, echt grote document van dit college. In de commissie is hierover al het nodige gezegd. Hieruit blijkt wat we de komende periode zoal gaan doen. Een college waarvan wij deel mogen uitmaken toen de VVD als tweede grootste partij uit de verkiezingsstrijd kwam.

Onze wethouder is de jongste van het college en bruist van de energie en ideeën. Op het stadskantoor moeten ze nog aan hem wennen.

In deze begroting is dekking gevonden voor de gehele afbouw van de hondenbelasting. Zoals u weet is dat iets waar de VVD jarenlang voor heeft gepleit. Inmiddels is de hondenbelasting al een paar stappen omlaag gegaan. Ook de resterende stappen gaan nu gezet worden.

Voor onze fractie is (en was) het terugdringen van de schuldenlast een belangrijk onderwerp. Dat staat in het coalitieakkoord en we zien het nu op een hele goede manier terugkomen in de begroting. In 8 jaar tijd gaan we naar 90% netto schuldquote en in deze raadsperiode willen we daarvan de helft realiseren. Er ligt een evenwichtig pakket aan maatregelen om die doelstelling te bereiken. We investeren niet meer dan dat we afschrijven. We gaan met “moederkredieten” werken. Deze nieuwe systematiek is een goede manier om keuzes te maken en prioriteiten te stellen, wat we als gemeentebestuur wel willen doen ... en wat niet.

We hebben afgesproken dat de woonlasten voor onze inwoners niet meer zullen stijgen dan de inflatie. Zoals sinds jaar en dag gebruikelijk namen wij in de mei-circulaire kennis van een inflatiecorrectie van 2,4%. Door dat beleid van VVD-wethouder Coppens zijn we sinds de vorige periode niet meer de “duurste gemeente van Brabant” en met dat beleid gaan we nu ook weer door.

Voorzitter, er ligt een grote opgave voor ons. Zo kom ik op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De Klimaatwet komt er. Er zijn regionale plannen om van “het gas af te gaan”.

Voorzitter, hoe gaat Bergen op Zoom dat halen? Daar moeten we ons nu op voorbereiden, op de klimaat- èn energietransitie voor dit gebied.
- Energie (zon, wind en biomassa/-gas)
- Klimaat (veehouderij, (glas)tuinbouw en akkerbouw)

Welke kernwaarden en (groei)ambities vinden we belangrijk? Er wordt aanspraak gemaakt op ons buitengebied voor allerlei doelen, de ruimtebehoefte voor de verschillende behoeften moeten we in kaart brengen zodat we verantwoorde keuzes kunnen maken. Als er een plan “langs komt”, welke keuze’s maken we dan? De VVD pleit ervoor snel met een visie op het buitengebied te komen.

Voorzitter, ik zal op een aantal voorstellen ingaan. Wij ontvangen minder OZB gelden vanwege het toenemende aantal leegstaande bedrijfspanden. Vele leegstaande bedrijfspanden zijn in eigendom van investeringsmaatschappijen. Wij willen de echte ondernemers tegemoet komen. Zij verdienen een florerende omgeving en bieden werkgelegenheid. Grote investeringsmaatschappijen hebben daarvoor vrijwel geen oog en daarom willen wij graag een fiscaal instrument daarvoor inzetten. Zij ervaren nu onvoldoende (financiële) prikkels om de panden “gevuld” te krijgen. Vandaar onze motie die oproept tot het invoeren van een stimuleringsmaatregel om leegstand van bedrijfspanden tegen te gaan

Vanuit de provincie zijn gelden ingezet ten behoeve van diverse “Landschappen van Allure”projecten. Zo zou er aan Fort Roovere ook een zogenaamd inundatiepark worden aangelegd. Dit educatieve park zou laten zien hoe de West Brabantse Waterlinie destijds was aangelegd en het water met ons de strijd leverde. Wij stellen bij motie voor dat er aanvullende subsidie wordt gezocht en zonodig de beschikbare LOP gelden hiervoor in te zetten.

In ons coalitieakkoord is o.a. opgenomen dat water belangrijk is op vele terreinen. Voor de toeristische ontwikkeling van de Binnenschelde en de Boulevard is een goede waterkwaliteit van de Binnenschelde noodzakelijk. Daar gaan we deze periode voor zorgen bijvoorbeeld door het doseren van aluminiumzouten of door een verbinding naar de Oosterschelde. We zijn dan ook benieuwd naar de onderzoeksresultaten en vragen om die t.z.t. met de raad te bespreken voordat we er voor kiezen om Aluminium zouten te willen doseren in recreatie water. Immers als raad hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook voor o.a de volksgezondheid.

Het meten van klanttevredenheid vinden wij belangrijk. We hebben een doel voor ogen. Die meting moet laagdrempelig kunnen plaatsvinden en dat heeft een veel groter effect dan een laagfrequente enquête. Vandaar dat wij een “Amendement dienstverlening” hebben opgesteld. We vragen echt de toezegging om met het beleidskader met een voorstel te komen waarin per casus gemeten gaat worden. Net als ieder zichzelf respecterend bedrijf “service level management” toepassen en het opstellen van èn rapporteren over kritische prestatie indicatoren (kpi’s).

Van diverse andere moties en amendementen kan ik melden dat wij energie vanuit de samenleving toejuichen. Een overheid die zich positief weet te verhouden tot bottom-up ontwikkelingen bereikt veel. Zeker in het licht van de woonopgave, die van groot formaat is.

Zo ook “ondermijning” en de “BOA” kunnen op onze steun rekenen. Provinciale Staten hebben ook besloten dat we er alles aan moeten doen om het beeld te voorkomen alsof criminaliteit in de breedste zin van het woord “normaal” kan zijn.

Voorzitter, er zijn teveel voorstellen om ze hier in 7 minuten allen te kunnen behandelen. Ik reken op uw begrip hiervoor. Indien gewenst kan er in de 2e termijn een aanvulling gegeven worden.
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT