• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Bouwen voor zorg - met zorg voor balans


door Dominique Hopmans, woensdag 21 november 2018
Er zijn mooie initiatieven voor woonzorgcombinaties in onze gemeente. VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt bij het college van B & W wel om regie en samenhang op dit onderwerp.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Bouwen voor zorg mét zorg voor balans

Geacht College,

Onze fractie is enthousiast over de vele wooninitiatieven die zich binnen onze gemeentegrenzen ontspruiten. Die energie stemt positief en verdient uiteraard waardering. Veel van die initiatieven richten zich op de combinatie van zorg en wonen. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor woonzorgcombinaties bij het Sint-Catharinaplein (’t Katrientje), het ABG, de brandweerkazerne locatie, Van Heelulaan en de Kometenlaan.

Er is geheid behoefte aan (nieuwe) zorgwoningen voor personen met Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen. Tegelijkertijd tekent zich een tendens af waaruit blijkt dat het (commercieel) interessant is om deze doelgroep te bedienen via dergelijke woonvormen. Dat kan zich op langer termijn manifesteren in mogelijke oververhitting van de markt met toekomstige leegstand als spookbeeld tot gevolg. Inspelen op de lokale woonbehoeftes vraagt om evenwicht en balans.

Wooninitiatieven staan dan ook niet op zichzelf, maar dienen in samenhang te worden bezien. Het is daarom van belang om ons bewust te verhouden tot ontwikkelingen op de woningmarkt met oog op de toekomst. Dat vraagt om visie en sturing op hoe we het woonklimaat in Bergen op Zoom willen inrichten. Kortom, we moeten zeker bouwen voor zorg, maar mét zorg voor balans en proportie.

Nieuwe en bestaande ontwikkelingen dienen elkaar niet te bijten, maar complementair te zijn. Verdringing van mogelijkheden voor bijvoorbeeld starters óf te grote bedreigingen voor onze woningcontingenten mogen onzes inziens nimmer de bedoeling zijn. We begrijpen de moeilijkheid. Want het gaat enerzijds om loslaten en ruim baan geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Tegelijkertijd vraagt een complexe opgave als deze om enige sturing en grip om de balans te bewaken.

Daar hebben wij conform artikel 36 van het reglement van orde de volgende vragen:

- In hoeverre zijn deze en andere initiatieven bekend bij het college en worden deze in onderling verband beoordeeld?
- Welke visie heeft het college op deze ontwikkeling in het licht van de aanwezige zorgbehoefte?
- Aansluitend; schat het college in dat hier sprake is van een potentieel teveel aan dergelijke voorzieningen?
- In hoeverre “eten” deze ontwikkelingen onze woningcontingenten op en is er een risico dat deze ontwikkelingen onze mogelijkheden om woningen voor starters, sociale woningen e.d. te realiseren zal frustreren?
- Tenslotte; welke mogelijkheden heeft het college om hier sturend in op te treden, om hierop beleid te maken, én indien gewenst uitvoering aan deze sturing geven.

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid
 
   
 
 

Aanverwante artikelen

 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT