• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Provincie helpt gemeenten om gebouwen energiezuiniger te maken


door Joost Pals, maandag 21 januari 2019
energielabel stadskantoor
De provincie Noord-Brabant werkt mee aan het energiezuiniger maken van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, gemeentehuizen en sportaccommodaties. VVD-raadslid Joost Pals bevraagt het college over de mogelijkheden die dit kan bieden voor Bergen op Zoom.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Erfpacht maatschappelijk vastgoed via provincie Noord-Brabant


Geacht College,

Bij de provincie Noord-Brabant vindt besluitvorming plaats over Statenvoorstel 87/18 A. Dit voorstel gaat over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, waaraan de provincie op voorstel van Gedeputeerde Staten, financieel in wil participeren.

De kern van dit initiatief is dat maatschappelijk vastgoed wordt gekocht van de gemeente. De gemeente neemt het gebouw vervolgens in erfpacht. Gedurende een periode van 30 tot 40 jaar wordt een erfpachtcanon betaald, waarna het gebouw om niet in eigendom aan de gemeente wordt overgedragen. In de tussentijd wordt werk gemaakt van het verduurzamen van het gebouw. Dit voorstel raakt hiermee twee belangrijke thema’s die zijn opgenomen in ons lokale coalitieakkoord: schuldenlast en duurzaamheid.

Er zijn verdiepende vragen te stellen over het Statenvoorstel, maar Gedeputeerde Staten spreken in elk geval nadrukkelijk over “maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, gemeente¬huizen, sportaccommodaties”.

Ten aanzien van het verduurzamen van gebouwen is het energiezuiniger maken ervan een voornaam aspect. Vanaf 1 januari 2023 is het energielabel C de minimumeis voor kantoren. Monumenten zijn uitgezonderd. Voor 2030 is de ambitie energielabel A en zelfs energieneutraal. Ook uw college zet in op energieneutraal vastgoed. Onder meer door een lokaal uitvoeringsprogramma energietransitie. Het besparen op energie is één van de doelen om in 2022 bereikt te hebben.

Tegelijkertijd zien we dat de financiële middelen schaars zijn. Een recent voorbeeld is het schrappen van het toepassen van zonnepanelen op het dak van zwembad De Schelp. Het initiatief van de provincie kan dan mogelijk helpen om toch, op een betaalbare wijze, de ambities rondom energiezuinigheid te kunnen realiseren.
Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Is er reeds overleg geweest tussen gemeente en provincie over het initiatief zoals beschreven in Statenvoorstel 87/18 A?
- In het Statenvoorstel wordt de gemeente Oosterhout met name genoemd. Hoe komt het dat de gemeente Bergen op Zoom niet wordt genoemd?
- Welke acties gaat uw college in dit verband ondernemen?
- Welke voordelen, nadelen en aandachtspunten ziet u voor de gemeente Bergen op Zoom vanuit de financiële invalshoek? Meer in het bijzonder vanuit de systematiek van erfpacht voor het maatschappelijk vastgoed.
- In hoeverre ziet uw college met dit initiatief kansen voor de 4e “knop” (i.c. verkoop van vastgoed) om de schuldenlast te verminderen? Wat is hierbij de betekenis van de erfpachtcanon voor de exploitatie.
- Welke voordelen, nadelen en aandachtspunten ziet u voor de gemeente Bergen op Zoom vanuit de invalshoek van duurzaamheid en energiebesparing?
- Het initiatief voorkomt aanzienlijke investeringen, maar laat dit via de erfpachtcanon verlopen. In hoeverre ziet uw college hiermee kansen voor het betaalbaar realiseren van de energietransitie. Meer in het bijzonder in relatie tot de keiharde coalitieafspraken over het verminderen van de schuldenlast?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT