• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Voortgang herinrichting Halsterseweg Noord


door Joost Pals, donderdag 7 maart 2019
Door het college van B & W is aan de Dorpsraad Halsteren aangeven dat de herinrichting van de Halsterseweg Noord mogelijk met maanden of enkele jaren zou worden vertraagd. VVD-raadslid Joost Pals vraagt het college van B & W om toelichting. In december heeft de gemeenteraad immers geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Halsterseweg Noord. Daarmee kan eindelijk tot vernieuwing worden overgegaan.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Voortgang herinrichting Halsterseweg Noord

Geacht College,

Vanavond was er een bijeenkomst van de Dorpsraad Halsteren waarin onder meer werd gesproken over de herinrichting van de Halsterseweg Noord. De Dorpsraad gaf aan dat in een overleg eerder vandaag door het college van B & W is aangegeven dat de planning voor de herinrichting van de Halsterseweg Noord op losse schroeven komt te staan. Er zou namelijk sprake zijn van een tekort van 1,3 miljoen euro en dit zou leiden tot een uitstel van maanden of zelfs enkele jaren.

Dit nieuws verbaast onze fractie. De gemeenteraad heeft immers in december via het Uitvoeringsplan 2019-2022 budget vastgesteld voor de herinrichting van de Halsterseweg Noord. Voor 2019 gaat het om 460.700 euro en voor 2020 om 691.100 euro. Na jaren aan uitstel wordt hiermee eindelijk overgegaan tot herinrichting van deze weg. Aan de slag!

Ook de staat van de riolering speelt een rol. Door de gemeente zelf wordt onderkend dat de riolering oud en versleten is, dat de capaciteit te klein is en dat dit bij elkaar leidt tot wateroverlast en klachten.

Verder wordt over de weginrichting door de gemeente zelf onderkend dat de verlichting verouderd is, dat de fietspaden een matige onderhoudsstaat kennen, dat het wegprofiel niet voldoet aan de norm, dat de fietspaden als onveilig worden ervaren en dat het straatbeeld niet past bij de functie van de weg. De bushaltes zijn niet optimaal, de weg is niet in overeenstemming met de parkeerbehoefte en er is sprake van belemmering van voetgangers en mindervaliden. De verkeerssituatie bij de uitrit van Intratuin wordt genoemd. De parallelwegen op diverse plaatsen aan de Halsterseweg. Zelfs de groenstructuur is door de gemeente zelf genoemd als aanleiding voor herinrichting. Kortom, geen punt van discussie dat er reden is voor een herinrichting.

Niet voor niets is de gemeente dan ook aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Zoals bekend gaf het ontwerp van de nieuwe weginrichting wel aanleiding tot discussie. In de bijeenkomst van de Dorpsraad van vanavond was er het geluid dat men positief was over de communicatie door de gemeente in dit traject. Tegelijkertijd werd ook genoemd dat er te weinig werd gedaan met ideeën van bewoners.

De discussie over de nieuwe weginrichting en of er nu twee enkele fietspaden of één dubbelfietspad moet komen, laat onverlet dat er aanleiding is om een vaste koers te varen ten aanzien van de herinrichting. Bovenal de verkeersveiligheid en de slechte staat van de riolering zijn zwaarwegende factoren. Het bovengenoemde nieuws zorgt voor onrust en we willen u met de volgende vragen in de gelegenheid stellen om die onrust weg te nemen.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Kunt u ons in algemene zin informeren over de voortgang van de herinrichting van de Halsterseweg Noord?
- Is het genoemde tekort van 1,3 miljoen euro inderdaad het bedrag waar het om gaat?
- Betreft de 1,3 miljoen euro puur de herinrichting van de Halsterseweg Noord? Zo ja, graag een toelichting hierop, in het licht van de oorspronkelijke 460.700 + 691.100 = 1.151.800 euro. Of betreft de 1,3 miljoen euro een ander tekort, bijvoorbeeld het totaal van (een jaarschijf van) het Uitvoeringsprogramma?
- Er zou gesproken zijn over een mogelijk uitstel van maanden tot enkele jaren. Onderschrijft u dit? Zo ja, kunt u nader ingaan op het tijdspad?
- Hoe verhoudt een mogelijk uitstel zich tot de aspecten rondom de verkeersveiligheid en de slechte staat van de riolering?
- Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over het genoemde tekort van 1,3 miljoen euro en het uitstel van maanden tot enkele jaren waarover wordt gesproken?
- Het is onze fractie bekend dat er in de latere, nog niet vastgestelde jaarschijven van het Uitvoeringsplan nog fors geschrapt zal moeten worden. We gaan ervan uit dat uw college die afwegingen op een integrale wijze te maken. Is dit een juiste aanname?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT