• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Windmolens Bandijk Halsteren


door Joost Pals, zondag 24 maart 2019
windmolens
Energiebedrijf Innogy heeft een initiatief om windmolens aan de Bandijk te vervangen. VVD-raadslid Joost Pals informeert bij het college waarom er lijkt te worden gekozen voor een positionering die in het alternatievenonderzoek niet de voorkeur had. Bovendien zou één van de windmolens in Natura2000-gebied komen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Windmolens Bandijk Halsteren

Geacht College,

In juni 2018 is de procedure voor het Windpark Halsteren stopgezet. Het realiseren van vier windmolens met een maximale hoogte van 230 meter kwam niet door de radartoets vanwege een te grootte radarverstoring voor Vliegveld Woensdrecht. In oktober 2018 heeft de initiatiefnemer, Innogy, de vergunningsaanvraag ingetrokken. Vervolgens hebben tussen de gemeente, Innogy en de provincie opnieuw onderhandelingen plaatsgevonden. Hier is een plan van drie windmolens van 180 meter hoog langs de Bandijk in Halsteren als “voorkeursmodel” uitgekomen.

Door Bosch & Van Rijn is een zogenoemde GIS-analyse uitgevoerd, op te vatten als een alternatievenonderzoek. Hierin zijn 5 locaties nagegaan, te weten: Noordelijke Polder, Zuidelijke Bandijk, Theodorushaven, Halsters Laag en Kladde. In dit onderzoek wordt genoemd dat de locatie Noordelijke Polder wat betreft invloed op de omgeving binnen en buiten de gemeentegrenzen op basis van de Quick Scan studie de voorkeur heeft. Ook wordt hierin genoemd dat het uitvoeren van een plan-MER onderbouwing kan bieden aan de politieke besluitvorming betreffende de locatiekeuze.
Voor de locatie Zuidelijke Bandijk is het opvallend dat in de GIS-analyse een andere opstelling wordt meegenomen, namelijk 5 windmolens in een opstelling van een halve maan.

Het is lastig om te link te leggen van de GIS-analyse naar het kennelijke “voorkeursmodel” van 3 windmolens aan de Zuidelijke Bandijk. Immers, de GIS-analyse noemt een andere locatie qua voorkeur. Tevens is de opstelling met 3 windmolens niet meegenomen in de analyse. Daarnaast is één van de drie windmolens gepositioneerd in Natura2000-gebied.

Natura2000 is in de GIS-analyse een duidelijke factor om te concluderen dat windenergie in een dergelijke gebied niet mogelijk is. Hoewel de wetgeving iets genuanceerder is, zorgt dit in de GIS-analyse voor een scherpe markering op de gemeentelijke kaart: “windenergie niet mogelijk”. Ook in collegebesluit BW19-00046 ontbreekt een toelichting waarom toch in Natura2000 een windmolen wordt gepositioneerd. Tevens wordt gesproken over 3 windmolens “op een lijn”, terwijl daar geen sprake van is.

De Rijksoverheid geeft aan dat voor een windpark in of nabij een Natura2000-gebied altijd moet worden onderzocht of er een significant effect is op het gebied. Wanneer is aan te tonen dat windturbines geen significante effecten hebben op planten- en diersoorten of de habitats waarvoor het Natuur2000-gebied is aangewezen, zijn windturbines in of nabij dit gebied mogelijk. Windturbines kunnen ook in Natura2000-gebieden geplaatst worden als er een groot openbaar belang speelt en er geen alternatieve oplossingen aanwezig zijn, ook al heeft dit effecten voor het Natura2000-gebied. In een milieueffectrapport wordt bepaald of een plan of project significante gevolgen heeft voor Natura2000-gebieden.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

- Waarom wordt de Zuidelijke Bandijk als “voorkeursmodel” genoemd, terwijl in het alternatievenonderzoek juist de Noordelijk Polder als voorkeurslocatie wordt getypeerd?
- Waarom wordt deze afwijking niet onderbouwd in het collegevoorstel en wordt dit niet genoemd in de openbare besluitenlijst?
- Waarom is in het alternatievenonderzoek een andere opstelling meegenomen voor de Zuidelijke Bandijk? Waarom is er, bij eventueel voortschrijdend inzicht, niet voor gekozen om de opstelling met 3 windmolens langs dezelfde lat te leggen als eerder opstelling en de overige locaties?
- Eén van de windmolens is gepositioneerd in Natura2000-gebied. Vanwaar deze niet direct voor de hand liggende keuze?
- Gesproken wordt over 3 windmolens “op een lijn”. De kaart geeft overduidelijk een beeld van 3 windmolens die niet op een lijn staan. Kunt u dit toelichten?
- Wat zijn naar uw inzicht de consequenties van een windmolen in Natura2000-gebied in relatie tot de noodzaak van het doorlopen van een MER-procedure?
- Kunt u een korte schets geven van het verdere te verwachten proces?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT