• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Respijtzorg in Bergen op Zoom


door Tom Cats, vrijdag 5 april 2019
Mantelzorgers vervullen een zeer belangrijk rol. VVD-ers Dominique Hopmans en Tom Cats vragen om aandacht voor respijtzorg, het tijdelijk overnemen van de zorgtaken wanneer dat voor mantelzorgers nodig is.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Respijtzorg in Bergen op Zoom

Geacht College,

Iedere dag staan er weer talloze mantelzorgers klaar om voor hun naaste(n) te zorgen. Naast deze liefdevolle, maar zware taak gaat het ‘normale leven’ vaak gewoon door. De combinatie met werk, studie (er zijn ook jonge mantelzorgers) en andere belangrijke bezigheden is niet altijd even makkelijk. Het zo nu en dan ‘ontzorgen’ van deze hardwerkende mensen is daarom van enorm belang. Bovendien wordt zo voorkomen dat de eervolle taak van mantelzorgen hen op den duur opbreekt.

Mede dankzij de inzet van mantelzorgers kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen (iets wat de grootste wens is van menig hulpbehoevende). Reden genoeg om op zoek te gaan naar de beste wijze waarop we de ‘respijtzorg’ in Bergen op Zoom vorm kunnen geven. Bovendien worden in het coalitieakkoord de volgende intenties uitgesproken:

“We ondersteunen de inzet/zorg van mantelzorgers en stimuleren vrijwilligerswerk. Een Mantelzorgcompliment in de vorm van een dienstencheque vinden we een mooi idee. Daarnaast zetten we in op respijtzorg.”

Tijd om de daad bij het woord te voegen en te gaan bouwen aan een toekomstbestendige respijtzorg. Op 2 april wordt de respijtzorgmarkt “onder de loep gelegd” georganiseerd, waarbij de aanbieders van respijtzorg op de Brabantse Wal zich zullen presteren. Een delegatie van onze fractie (VVD Plus) heeft daarnaast reeds wat opties verkend. Zo is er met Tante Louise gesproken over de mogelijkheid om een zorghotel in te passen in het toekomstig “Zorgcentrum Sint Catharina”. De centrale ligging in de binnenstad van Bergen op Zoom biedt daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van het horeca- en winkelaanbod (een win-winsituatie). Andere vormen van respijtzorg zijn dagopvang, het verblijf in een logeerhuis of opvang in het eigen huis van de cliënt.

De VVD is blij met aanbieders en vrijwilligers die zich hier hard voor maken. Voor de gemeente zien we in dit verhaal vooral een faciliterende en regisserende functie weggelegd: inzichtelijk maken/krijgen wat het aanbod is, beoordelen of dit voldoende is én de samenhang hierin waarborgen. Wat betreft de financiering wordt vanuit gemeenten doorgaans – in tegenstelling tot de zorgverzekeraar en vrijwillige ondersteuning – een eigen bijdrage gevraagd. Er dient gezocht te worden naar de beste manier om dit zo betaalbaar mogelijk te organiseren.

In het licht van de transformatie van het Sociaal Domein is een goede inbedding van effectieve respijtzorg onmisbaar vanuit preventief oogpunt. Het gaat hier immers om het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door hen wat ‘ademruimte’ te geven.

Conform artikel 36 van het Reglement van Orde heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het College het belang van respijtzorg?
2. Hoe wordt de respijtzorg binnen onze gemeente thans georganiseerd?
3. Is er zicht op de vrijwillige en professionele aanbieders van respijtzorg?
a. Zo ja, door welke partners wordt dit opgepakt?
b. Zo nee, zal de respijtzorgmarkt van 2 april worden bezocht?
4. Hoe is het College van plan de huidige respijtzorg door te ontwikkelen?
5. Hoe denkt het College de financiering van respijtzorg te regelen?
6. Is het College bereid om in gesprek te gaan met Tante Louise voor de ontwikkeling van een zorghotel in het toekomstig “Zorgcentrum Sint Catharina”.

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid

Tom Cats
Burgerlid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT