• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Programma Aanpak Stikstof


door Rian Govers, maandag 17 juni 2019
De Raad van State oordeelde onlangs dat het 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS) niet kan blijven bestaan. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten die kan neerslaan in natuurgebieden.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geacht College,

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraken gedaan over het bestaansrecht van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat het PAS niet kan blijven bestaan. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten die kan neerslaan in natuurgebieden. Dat zijn activiteiten in bijvoorbeeld de agrarische sector, de wegenbouw, luchtvaart, woningbouw en industrie. Onherroepelijke vergunningen blijven wel geldig, maar van de overige vergunningen zal waarschijnlijk veel vervallen. Ingediende meldingen zijn volgens de Raad van State sowieso niet meer van kracht. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee.

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen in heel Nederland, dus ook in onze gemeente. Feitelijk staan alle ontwikkelingen waarvoor het PAS eerst gold nu “op slot”.

De VVD maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze uitspraak voor bijvoorbeeld de lokale economie en de ondernemers, alsook over de gevolgen voor woningzoekenden. In verband hiermee stellen wij uw college de volgende vragen:

- Bent u het eens met de VVD dat het onwenselijk is dat de gemeente “op slot” komt te staan?
- Kunt u aangeven voor hoeveel woningbouwlocaties in onze gemeente er vermoedelijk uitstel of zelfs afstel komt door deze uitspraak?
- Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor woningbouwlocatie Schelde Vesting en Meander, in termen van tijd en geld?
- Kunt u aangeven voor hoeveel bedrijven en bedrijvenlocaties in onze gemeente er vermoedelijk uitstel of zelfs afstel komt door deze uitspraak?
- Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de nieuwbouw van Bravis (andere projecten van dergelijke omvang, die waarschijnlijk onder vergunningplicht van Wet natuurbescherming vallen ivm stikstofuitstoot), in termen van tijd en geld?
- Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor bijv. de renovatie van de Halsterseweg Noord in termen van tijd en geld?
- Bent u het met de VVD eens dat de onzekere juridische situatie waarin (met name agrarische) ondernemers terecht zijn gekomen door het vervallen van de melding niet aan hen te verwijten is? Zoja, bent u dan bereid op zeer korte termijn bij de provincie en betrokken ministers aan te dringen op een oplossing voor deze groep, en tot die tijd ondernemers niet aan te spreken op de nu ontstane vergunningplicht?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,
Rian Govers – Gabriëls,
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT