• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Grondprijs eilandje Heide


door Joost Pals, donderdag 18 juli 2019
de heide
De extreem lage grondprijzen zijn aanleiding voor vragen aan het college. VVD-raadslid Joost Pals benadrukt dat de ondernemer van De Berk bezig is met een mooi initiatief. Maar dat laat onverlet dat de gemeente bij grondverkoop normale, zakelijke prijzen hoort te hanteren.

BN de Stem, 17-7-2019:

   
VVD Bergen op Zoom eist duidelijkheid van de gemeente over ‘lage prijs’ eiland De Berk

BERGEN OP ZOOM - VVD-fractieleider Joost Pals eist helderheid over de gronddeal tussen de gemeente Bergen op Zoom en ondernemer Reza Smit. De uitbater van De Berk kocht in 2017 het achterliggende eiland (27.000 vierkante meter) voor 46.000 euro, 1,70 euro per vierkante meter. ,,Ik wil weten waarom die prijs zo laag is.”

Pals heeft, zo blijkt uit mailwisseling die hij overlegt, in januari al vragen gesteld over de deal. Maar wacht nog altijd op afdoende antwoord. ,,Mij is destijds gezegd dat Smit opdraait voor de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan, het aanleggen van de infrastructuur, parkeerplekken en natuurcompensatie. En dat daar nog een eindafrekening voor volgt. Dat is allemaal prima. Maar wat mij betreft verklaart dat nog steeds niet de extreem lage prijs die is betaald.”

De VVD’er stelt dat de gemeente een dief van haar eigen portemonnee is. En vindt dat des te kwalijker omdat Bergen op Zoom een torenhoge schuld van 240 miljoen euro meetorst. ,,Als je dan bosgrond gaat verkopen voor de reguliere prijs, terwijl je weet dat het horeca wordt, dan begrijp ik het niet meer.”

Overigens heeft de BSD eind vorig jaar eveneens vragen over de kwestie gesteld. Maar Louis van der Kallen ging er toen, op basis van het antwoord dat hij kreeg, vanuit dat er nog een opslag zou volgen op de grondprijs als de bestemming op het eiland is veranderd in horecabestemming. ,,Ik voel me op het verkeerde been gezet nu het erop lijkt dat er geen prijscorrectie komt. Ik ga hier nog een briefje over schrijven, want er moet een politieke discussie over volgen.”

Smit heeft plannen om een horecapaviljoen op het eiland te zetten. De gemeente is bereid mee te werken aan de bestemmingsplanwijziging om dit mogelijk te maken.
 
   


   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Verkoop van grond Heide

Geacht College,

Op 17 oktober 2018 zijn door onze fractie technische vragen gesteld over de verkoop van gronden nabij de Heide. Dit naar aanleiding van uw antwoordbrief U18-014069 aan de fractie van de BSD. In de antwoordbrief geeft u aan het gaat om 26.967m2 grond die is verkocht voor een totaalbedrag van 46.067 euro. Dus 1,71 euro per vierkante meter.

Onze vragen richtten zich op de toename van de waarde van de grond. Immers, er wordt medewerking verleend om tot een bestemming horeca te komen. Ondanks meermaals doorvragen heeft dat niet geleid tot beantwoording van de vragen. Geantwoord werd dat een anterieure overeenkomst zou worden gesloten waarin voorzieningen zoals extra parkeerplaatsen, aanpassen van infrastructuur en compensatie van groen door de initiatiefnemer zouden moeten worden betaald. Dat is wel een antwoord, maar geen antwoord op de vraag. We betreuren dat de route van technische vragen geen duidelijkheid heeft kunnen opleveren.

Onze fractie merkt ten overvloede op dat ondernemersinitiatief door ons van harte wordt ondersteund. Dat laat onverlet dat de gemeente te allen tijde op een zakelijke manier dient te handelen. Hoe lovenswaardig een initiatief ook is, de gemeente mag zichzelf niet tekort doen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen. We vragen om beantwoording in de raadscommissie van september.

- Kunt u een algemene toelichting geven ten aanzien van de actuele stand van zaken rondom de voortgang van het initiatief, de nog te ondernemen procedurele stappen en het te verwachten tijdspad?
- We begrijpen dat een taxatie heeft plaatsgevonden. Graag nemen we kennis van de uitgangspunten en de uitkomsten van de taxatie. Meer in het bijzonder de vraag of er bij de taxatie rekening is gehouden met de beoogde bestemmingswijziging?
- Hoe heeft de toets op het voorkomen van staatssteun plaatsgevonden?
- Bosgrond heeft een waarde van 1 of enkele euro’s per vierkante meter. Horeca heeft een waarde die makkelijk 250 per vierkante meter haalt of zelfs (fors) meer.
Welk algemeen belang wordt gediend met de verkoop van grond tegen de waarde van bosgrond, wanneer een bestemmingswijziging naar horeca wordt nagestreefd?
- Wat is uw beeld ten aanzien van de precedentwerking? Dit in twee richtingen: enerzijds dat potentiële kopers weten dat u bereidt bent om gronden tegen een lage prijs te verkopen en anderzijds dat potentiële kopers menen dat hen onrecht wordt aangedaan indien u (dan) wel een normale, hogere prijs vraagt.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT