• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Aanpak tekort jongerenhuisvesting: flexwonen


door Dominique Hopmans, zondag 20 oktober 2019
Wonen
VVD-ers Dominique Hopmans en Tom Cats vragen om aandacht voor het huidige tekort aan jongerenhuisvesting. Ze doen het voorstel om deel te nemen aan het project Flexwonen.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Een aanpak voor jongerenhuisvesting; aanmelden ‘Versnellingskamers Flexwonen’

Geacht College,

Middels deze brief willen wij aandacht vragen voor het huidige tekort aan jongerenhuisvesting, het flexwonenconcept als potentiële oplossing én de optie om ons aan te melden voor de ‘Versnellingskamers Flexwonen’ van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanleiding

Afgelopen commissie RDE (d.d. 2 oktober) bespraken we het startdocument voor de Woonvisie Bergen op Zoom. Daarin gaf onze fractie het signaal af om “meer dan ooit in te zetten op jongerenhuisvesting”. Want wat voor gemeente willen we zijn in 2030? Als we ons blindstaren op demografische prognoses zal het grootste deel van ons woonbeleid zich richten op ouderenhuisvesting. Bergen op Zoom vergrijst en natuurlijk moeten we daarop inspelen, maar daarbij moeten we onze jongere generatie niet uit het oog verliezen. Natuurlijk is het goed om vraaggericht te bouwen. Soms is alleen eerst een zeker aanbod nodig om de latente vraag aan de oppervlakte te laten komen. Als er hier in Bergen op Zoom een tekort is aan huisvesting voor jongeren, studenten en starters, maar buurgemeenten zoals Antwerpen, Breda en Tilburg wél in huisvesting voorzien, lijkt er inderdaad weinig vraag te zijn. Dat is een misvatting. De vraag verdampt, mede doordat er geen aanbod is dat jongeren hierheen lokt. Het gaat er dan ook om hoe je stuurt op je vestigingsklimaat voor jongeren: het woningaanbod is daarin een van onze belangrijkste tools. De torenhoge koopprijzen en oplopende huurprijzen maken het voor deze doelgroep niet makkelijk. De vraag is hoe we als Bergen op Zoom kunnen voorzien in een passend en betaalbaar aanbod voor onze jongeren. Een mogelijk antwoord zien wij in het flexwonenconcept.

Maar let op: hiernaast pleiten wij onverminderd voor een forse uitbreiding van de permanente huisvesting voor jongeren, starters en studenten.

Het flexwonenconcept

Sinds 18 oktober 2019 kunnen gemeenten zich aanmelden voor de zogeheten ‘Versnellingskamers Flexwonen’. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept. Met flexwoningen kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in fabrieken worden gefabriceerd. Flexwoningen zijn verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar en aanpasbaar. Daarbij kan zowel de bewoner, de locatie als de woning zelf een tijdelijk karakter hebben. Met flexwonen kan een gemeente schommelingen in bevolkingsaantallen beter opvangen: bij een piek kunnen snel woningen bijgebouwd worden, bij verwachte krimp kunnen tijdelijke flexwoningen toekomstige leegstand voorkomen.

Kansen flexwonen

Daarmee kan flexwonen het verschil maken voor mensen die snel huisvesting nodig hebben maar daar niet jaren op kunnen wachten. We hebben het dan niet alleen over jongeren en studenten, maar ook over doelgroepen als mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Het flexwonenconcept biedt antwoord op meerdere maatschappelijke vraagstukken, onder andere binnen het Sociaal Domein. Zo kunnen we bijvoorbeeld kosten besparen op de maatschappelijke opvang door dak- en thuislozen sneller te voorzien van passende huisvesting. Bovendien kan eenzaamheid bestreden en integratie bevorderd worden door het samen plaatsen van diverse doelgroepen. En mocht de HAS zich in de toekomst gaan uitbreiden, óf een andere HBO-instelling interesse krijgen in Bergen op Zoom, zijn studentenkamers binnen no-time gerealiseerd.

Oproep en vragen

De VVD-fractie ziet veel kansen in het flexwonenconcept en roept het college op om een aanmelding voor de Versnellingskamers Flexwonen serieus te overwegen.

Conform artikel 36 van het Regelement van Orde leggen wij de volgende vragen aan u voor:

1. Bent u op bekend met het flexwonenconcept?
2. Ziet u ook de meerwaarde van flexwoningen in het tackelen van maatschappelijke vraagstukken (jongerenhuisvesting, eenzaamheid, integratie en dak- en thuisloosheid)?
3. Bent u bereid het flexwonenconcept expliciet op te nemen in de Woonvisie die in maart definitief aan de raad zal worden voorgelegd?
4. Bent u bereid een aanmelding voor de Versnellingskamers Flexwonen te overwegen (melden bij provincie of via een e-mail naar flexwonen@minbzk.nl)?

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid

Tom Cats
Burgerlid
 
   

 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT