• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Onderzoek en aanpak van straatintimidatie


door Jim Bernaards, zaterdag 2 november 2019
Meer dan 80% van de vrouwen tussen 17 en 45 jaar heeft te maken gehad met straatintimidatie. VVD-ers Jim Bernaards, Hans Kersten en Rian Govers zetten het onderwerp op de politieke agenda en vragen het college om een aanpak samen met maatschappelijke partners.

   
VVD Bergen op Zoom
Sint Annastraat 6
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: verzoek onderzoek en aanpak van straatintimidatie

Geacht College,

Onveiligheid kan zich in vele vormen voordoen. Verkeersonveiligheid, milieuvervuiling of inbraken en diefstal, zijn wellicht vormen van onveiligheid waar men het eerste aan denkt. Onze fractie wil graag aandacht vragen voor een andere vorm van onveiligheid, namelijk straatintimidatie.

Straatintimidatie is geen nieuw probleem. Het probleem is er al langer, en helaas ook zeker in onze stad. De bekendste vorm is seksuele straatintimidatie. Vooral jonge meisjes en vrouwen worden nagefloten, nageroepen of uitgescholden door mensen die zij niet kennen. Er wordt naar hen gesist, obsceen gebaren gemaakt of gefluisterd als ze door een winkelstraat lopen. Als ze fietsen wordt er langzaam achter hen aangereden of er wordt naast ze gereden terwijl er van alles naar hen geroepen wordt. Dit gebeurt in onze stad. En als we onze fractie ervaringen van ons zelf, ons netwerk en ons jongerenpanel VVD-Next mag geloven, gebeurt het vaak. Veel te vaak.

Geïntimideerd worden op straat geeft (een gevoel van) onveiligheid. In elke vorm is het in ieder geval vernederend. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen straten of wijken gaan mijden omdat zij bang zijn vervelend of denigrerend benaderd te worden. Wat de VVD-fractie betreft hoort straatintimidatie pertinent niet thuis in onze gemeente, in geen enkele vorm.

Waarschijnlijk gaat het niet alleen om jonge vrouwen. Dit probleem kan zich ook uiten op een antisemitische manier, of tegen LHBTI'ers, iets waarvan wij ook uit deze gemeente signalen kregen. We zeggen dat waarschijnlijk, omdat er één groot nadeel kleeft aan het op poten zetten van een aanpak voor dit probleem. Het bestaat niet op papier. Los van het feit dat het niet strafbaar is, wordt er bijna nooit melding van gemaakt en als er melding van gemaakt wordt, is het moeilijk zoeken naar een dader of bewijs te vinden over wat er voorgevallen is. Dit werd ons ook kenbaar gemaakt in een gesprek met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente.

Toch zijn er wel wat cijfers. Een onderzoek in Rotterdam, uitgevoerd in 2017, wees uit dat 84% van de vrouwen daar tussen de 17 en 45 jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. 90% van de slachtoffers heeft het gedrag aangepast aan de hand daarvan, denk bijvoorbeeld aan straten mijden of zichzelf anders kleden. Daarnaast heeft 87% van hen dit nooit gemeld, voornamelijk (58%) omdat zij dachten dat het geen zin had, onder meer vanwege de bovengenoemde redenen. Uit Amsterdam komen vergelijkbare cijfers, en net over de grens in Antwerpen en Brussel zijn al eerder signalen gekomen over hoe groot dit probleem is.

In heel Nederland is gelukkig momenteel een beweging gaande om dit in te perken en te stoppen. Amsterdam en Rotterdam hebben een integrale aanpak straatintimidatie, inclusief een verbod in de APV, het welbekende 'sisverbod'. In totaal negen gemeenten hebben nu zo'n verbod. Ook in andere gemeenten zoals Tilburg, Maastricht, Sittard-Geleen, Utrecht, Roermond, Haarlem, Almere en Zundert wordt gewerkt aan een aanpak.

In augustus vorig jaar heeft het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid in opdracht van het ministerie van V & J onderzoek gedaan naar straatintimidatie als beleidsonderwerp. Dit in de vorm van een quickscan. Er ís dus expertise. Er zijn manieren om cijfers te verzamelen en er kan dus een begin gemaakt worden op dit onderwerp.

De VVD-fractie wil graag een signaal afgeven naar allen die hiermee te maken hebben gehad en roept het college op dit probleem te onderkennen en ermee aan de slag te gaan. Die oproep doen wij graag in de vorm van de volgende vragen.

1. Bent u bekend met dit probleem? Onderkent u het probleem, ondanks dat er geen harde cijfers over zijn in onze gemeente?
2. Bent u bereid deze cijfers te vergaren middels een proactief onderzoek onder inwoners en scholieren?
3. Bent u bereid te informeren bij bovengenoemde gemeenten naar hun aanpak van dit probleem?
4. Bent u benaderd door CCV met de vraag deel te nemen aan het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 14 maart 2018? Heeft u uw medewerking verleent aan dit onderzoek door de enquête in te vullen? Zo nee wat was de reden? Bent u bereid dit alsnog te doen?
5. Bent u bereid proactief beleid tegen straatintimidatie op te zetten met partners als WijZijn, Politie, Handhaving en onderwijsinstellingen?
6. Landelijk wordt er zowel door PvdA als CDA en VVD ingezet op een verbod (seksuele) straatintimidatie. Bent u bereid hierop te anticiperen door een verbod op straatintimidatie op te nemen in de APV; al was het maar om gemeentelijke registratie en handhaving mogelijk te maken en een duidelijk signaal af te geven over hoe we met elkaar omgaan in deze gemeente?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Met liberale groet, namens de VVD-fractie,

Jim Bernaards
Burgerlid

Hans Kersten
Fractieassistent

Rian Govers-Gabriëls
raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT