• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Onderzoek van Proof naar zwembad De Schelp


door Joost Pals, donderdag 23 januari 2020
In het rapport van Proof over zwembad De Schelp wordt geconcludeerd dat het schort aan de 'governance' (de wijze waarop besluiten worden genomen) bij de gemeente Bergen op Zoom. De VVD onderschrijft deze conclusies volledig en heeft bij de bespreking van het rapport in de gemeenteraad een motie ingediend om opvolging te geven aan de conclusies en adviezen. Dit rapport mag niet onderin een la belanden. De adviezen zullen in daden moeten worden omgezet.

Hieronder leest u de bijdrage van de VVD-fractie in 1e termijn.

   
Over het rapport dat in opdracht van de raad door Proof is opgesteld wil ik allereerst uitspreken dat we constateren dat Proof op een zeer kundige en professionele wijze het onderzoek naar de sluiting van de Schelp heeft uitgevoerd. En óók dat hier een goed doorwrocht en goed leesbaar rapport ligt met duidelijke lessen die we kunnen leren uit een langlopend dossier. Lessen die net zo goed ook op andere gebieden van toepassing zijn, ik kom daar zo nog op terug.

De Schelp en het onderzoek naar de sluiting bevat een veelheid aan invalshoeken die te groeperen zijn rondom twee thema's: Roest Vast Staal en governance.

Over RVS gaat onze fractie kort zijn. RVS was geen keuze om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Zoals in het rapport door Proof wordt aangegeven: 'Naar de toenmalige kennisstand was de toepassing van RVS gebruikelijk en voldeed het aan de geldende veiligheids- en bouwnormen. Vanwege de prijs ervan staat vast dat de keuze voor RVS geen bezuiniging was'

Ja, met de kennis van nu is RVS een verkeerde keuze gebleken, maar dat was geen keuze met de kennis van nu. Dat was een keuze met de kennis van toen. En het was géén keuze die gedreven was door te willen kruidenieren.

Veel belangrijker is de vroeg hoe je ermee omgaat als duidelijk wordt dat een keuze van toen niet de juiste blijkt te zijn. En dan heb je het over governance. Dus: héb je de juiste omgeving om informatie op de juiste besluitvormingstafel terecht te laten komen?

Proof gaat daarbij nog een spade dieper door een uitsplitsing te maken in: institutionele, procedurele en relationele governance. Op alle drie die lagen wordt de vinger op de zere plek gelegd. Of het nu gaat om onduidelijkheid over de rolverdeling. Of de complexiteit van de rolverdeling. Of het nu gaat om het niet naleven van een afgesproken rolverdeling. Of het nu gaat om een organisatiecultuur die niet bijdraagt aan goed functioneren, maar dat juist tegenwerkt.

Dit rapport drukt ons met de neus op de feiten en die feiten zijn dat er verbetering nodig is ten aanzien van de manier waarop deze gemeente functioneert. Als we spreken over deze gemeente, dan hebben we het over het samenspel van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

Ondanks het feit dat ieder poppetje er het beste van wil maken, geeft het samenspel van al die poppetjes de uitkomst zoals we in het Proof rapport kunnen lezen. Daar moeten we iets mee, want dit rapport is een belangrijk document, dat de vinger op de zere plek legt, maar daarmee zijn de mankementen natuurlijk nog niet verholpen.

Duidelijk is ook dat het breder is dan alleen het zwembad. Het is goed dat het college dat in zijn brief in reactie op het rapport benoemt, maar het gaat ook verder dan de verbonden partijen, waar in die brief op wordt gefocust. Het is niet alleen iets in relatie tot verbonden partijen, dat heeft net zo zeer betrekking op de interne organisatie.

Het college onderkent in de brief zijn rol en gaat daarmee aan de slag, maar ook de gemeenteraad zelf heeft een verantwoordelijkheid om actief aan de slag te gaan met de conclusies en adviezen vanuit het rapport van Proof.

Wij wilden leren van dit dossier. Dat was de insteek bij het onderzoek wat door Proof is uitgevoerd. We wilden ervan leren. Laten we dat dan ook écht gaan doen. En dus ook de vervolgstap zetten.

Zodoende de motie om samen met een deskundig adviseur - en met aandacht voor de verbinding van de sporen vanuit het college en vanuit de raad - te werken aan de ontwikkeling van de brede governance structuur.

Net zo goed als daar een rol ligt voor het college en een rol voor de gemeentesecretaris, ligt daar ook een rol voor de gemeenteraad zelf. Dit raakt het principe van 'checks & balances'. Dit raakt ook de scheiding der machten. Het college heeft als uitvoerende macht een rol. Maar ook de gemeenteraad heeft als lokale wetgevende macht zijn eigen rol. Zijn eigen, eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook de raad zal actief aan de slag moeten met de bevindingen die in het rapport van Proof staan genoemd over governance.

Voorzitter, en daarmee wil ik afronden, want wat we niet moeten laten gebeuren is dat dit rapport onderin een la terecht komt. De insteek van dit hele traject was en is om ervan te leren. Als wij willen leren, dan moéten we ook leren.

Ik breng in herinnering de eindrapportage uit 2012 van de werkgroep Bergse Haven. Overigens ook met een externe deskundige. De werkgroep van toen richtte zich op grote projecten. Bij het zwembad gaat het om een situatie van beheer. Dat is een verschil, maar de gemene deler is dat het ook toen al ging (en ik citeer) om versterking van het kritisch vermogen van de raad. Om een betere bestuurlijke informatievoorziening. Om risicomanagement en control. En om de bestuurscultuur.

We hebben nu momentum om die aspecten op te pakken. Om het niet eenmalig te laten zijn, totdat we weer op een volgend debacle stuiten. Maar om er daadwerkelijk van te leren en om die lessen dus ook te borgen.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT