• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

De Schelp: hoe is het mogelijk?


door Joost Pals, vrijdag 24 januari 2020
zwembad de schelp
Bij de verbouwing van zwembad De Schelp zijn dingen gebeurd waarvan je je in alle redelijkheid kunt afvragen: 'hoe is het mogelijk?'

Het zijn dezelfde soort missers die in het Proof-rapport worden genoemd. We constateren een fundamenteel probleem in het management de gemeentelijke organisatie. Meer dan een dozijn bestuurders (met hele uiteenlopende karakters en manieren van doen) hebben hiermee te maken gehad. De gemeente is niet 'in control' en om dat op orde te brengen is verandering in het management van de gemeentelijke organisatie nodig.

Annette Stinenbosch heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat is moedig. Maar het college draagt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet gering wat er is gebeurd. Daarom heeft de VVD een motie van afkeuring gericht aan het hele college gesteund.

Hieronder leest u de bijdrage van de VVD-fractie in 1e termijn.

   
Gisteren heeft Annette Stinenbosch haar bestuurlijke verantwoordelijk genomen voor de situatie die in het dossier de Schelp is ontstaan. Wij respecteren haar besluit, maar moeten tegelijkertijd constateren dat het college daarmee een slimme en kundige bestuurder verliest. Dat doet pijn. Wij hebben ontzag voor haar inzet waarbij zij altijd het belang van onze samenleving, van de gemeente, van de inwoners, voorop heeft gezet. Een bestuurder die een flinke klus niet uit de weg ging. Een bestuurder die een hoofdpijndossier als de Schelp aandurfde. Het is wrang dat juist die durf uitmondt in de consequenties van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het is bewonderenswaardig hoe Annette zelfs in haar ontslagbrief het publieke belang voorop stelt.

De woorden waarmee de heer Linssen zijn betoog mee begon. Dus de woorden over de medewerkers van het zwembad. De medewerkers die trouw en betrokken hun werk hebben gedaan. Die woorden, die ondersteunen en onderstrepen we ten volle.

Bij het vorige onderwerp ging het om de Schelp tot aan maart 2018. Nu komen we te spreken over de Schelp vanaf dat moment. Het college heeft ons vorige week voorzien van een flinke hoeveelheid informatie. Een feitenrelaas met bijlagen. Een concept eindrapport van OLCO. We bespreken deze informatie direct in een raadsvergadering en hanteren niet het BOB-model. De vraag is of dat allemaal zo verstandig is, want het trapje van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming is niet zomaar ingevoerd, Het is zoals het is.

Als we het feitenrelaas en het concept eindrapport bekijken, dan zien we daarin een bevestiging van het belang van verbetering van de governance waar we het bij het vorige agendapunt ook al over hadden.

Hier zie je dingen gebeuren waarvan je je in alle redelijkheid kunt afvragen: 'hoe is het mogelijk?'

Wat ons verder opvalt, is dat er vanuit de invalshoek van Vastgoed flink werk is verzet. Dat zien we in het feitenrelaas wel terugkomen. Maar bij een feitenrelaas is het ook nuttig om te kijken wat je er niét in leest. Dan zien we de invalshoek van Sport aanzienlijk minder genoemd worden. En de invalshoek van Veiligheid nog minder.

Ja, het onderwerp veiligheid komt wel aan bod, maar dan vanuit de invalshoek van Vastgoed. Die mensen zie je dan ook voldoende professioneel zijn om over veiligheidsaspecten na te denken. Maar Veiligheid als eigenstandige invalshoek is niet voldoende betrokken. Dat is niet goed voor de 'checks & balances'. Dat is niet een integrale aanpak. Het is onverstandig om zo'n traject alleen op de schouders van Vastgoed te leggen. We vragen het college om een reactie op dit punt.

Hoe er vanaf eind augustus wordt geschoven met de opening en de zaken die een opening in de weg staan, komt als 'ad hoc' over. Daar kun je van alles over vinden, maar het sluit haast naadloos aan op het vorige agendapunt en de structuur en de cultuur hoe met dat onderwerp is omgegaan. Dit is geen incident. Dit is een patroon.

Door wethouder Stinenbosch is bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Maar als je kijkt naar directe verantwoordelijkheid, dan is dit geen incident wat je kunt koppelen aan één of enkele bestuurders die een fout hebben gemaakt, of erger nog, niet capabel zouden zijn. Dat is niet aan de orde. Want als we het hele traject van de Schelp bekijken, dan zijn daar meer dan een dozijn aan bestuurders bij betrokken geweest. Met hele uiteenlopende achtergronden. Met hele uiteenlopende karakters.

Allemaal hebben ze met deze gekkigheid te maken gehad. Geen van allen de gekkigheid in de organisatiecultuur fundamenteel kunnen veranderen. Dat is ook niet vreemd, want een organisatiecultuur verander je niet 1-2-3 en al helemaal niet in je eentje.

Het betekent wel dat als je ziet dat die bestuurders hele uiteenlopende karakters hebben, met hele uiteenlopende manieren van doen, en zij desondanks allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen, het onjuist is om het dáár te zoeken qua oplossing van het probleem.

Dát is niet de factor. Of die bestuurder nu Stinenbosch, Weys, Petter, Polman, Coppens, Linssen, Vd Weegen, (of noem er nog maar een paar) heet, ze kregen allemaal te maken met de effecten van een gebrekkige governance. Dan kun je vinden van die wethouders wat je wil, maar ze zijn niet achterlijk en ze zijn niet onkundig.

Je ziet het niet alleen vóórkomen bij de Schelp. Het komt ook precies terug bij het bestemmingsplan buitengebied oost. Bij het hotel de Bergse Poort. Idem dito. De ICT samenwerking WBW. Hetzelfde fenomeen.

Dan moeten we ons écht de vraag stellen hoe dat kan. Als we ons die vraag stellen en als we daar dan een eerlijk antwoord op durven geven, dan zal dat antwoord niet zijn dat het de betrokken personen ontbreekt aan inzet, aan intelligentie, aan bevlogenheid, aan de wil om de goede dingen te doen. Nee, daar schort het niet aan. Waar het om gaat is om die individuele poppetjes op een goede manier te organiseren. In organisatiestructuur en in organisatiecultuur. Kortom, ook hier zie je de relevantie van governance. 'In control' zijn vereist een goede governance. Zonder goede governance ga je nooit 'in control' zijn. Hooguit heb je het geluk dat je geen brokken maakt, maar dat is dan geluk en 'in control' ben je dan nog steeds niet.

Een goede governance vraagt een aantal dingen. Het vraagt nadenken over de benodigde besluitvormingsstructuren. Het vraagt een deugdelijke informatievoorziening, (en dan breng ik de motie datasheet verbonden partijen nog eens in herinnering).

Het vraagt een organisatiecultuur waarin waarden als 'afspraak is afspraak', 'dienstbaarheid' en 'fouten durven erkennen' in de vezels zitten. Laat helder zijn: dat is nu niet zo!

Om die waarden, die nodig zijn voor een goede organisatiecultuur, te kunnen gaan bereiken zijn er wel forse stappen nodig. Daar ben je niet omdat een kundige wethouder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. Als het gaat om een goede organisatiecultuur zal de vraag gesteld moeten worden of het management van de gemeentelijke organisatie voldoende geëquipeerd is om daartoe te komen. In een situatie waarin een kundige wethouder de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen stellen we, via het college, de vraag of met dit management van de gemeentelijke organisatie de verbetering die we nastreven wel bereikt gaat worden.

We doen de oproep aan het management van de gemeentelijke organisatie om goed in de spiegel te kijken. Om bij zichzelf te rade te gaan of men er wel goed aan doet om vast te houden aan de eigen positie. Of dat het voor deze gemeente beter is om ruimte te maken voor een nieuwe start.

We spreken deze woorden óók uit in het belang van de ambtenaar op de werkvloer. Die dag in dag uit aan de bak gaat om het goede te doen voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook zij hebben het recht om te kunnen werken in veilige organisatie.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT