Plannen Attero - Kragge II


door Rian Govers, zondag 12 januari 2020
De plannen van Attero om in Bergen op Zoom een GFT afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen leidt tot onrust bij inwoners rondom het gebied van de Kragge II. VVD-fractievoorzitter Rian Govers informeert bij het collega naar de betekenis van de plannen.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: plannen Attero – Kragge II

Geacht College,

Op 17 december werd in BN/De stem bericht over de plannen van Attero om in Bergen op Zoom een GFT- afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen (zie: https://www.bndestem.nl/roosendaal/heerle-staat-niet-te-springen-om-berg-afval~ab94eaae/ )

Deze berichtgeving leidt tot onrust bij de inwoners van Heerle, inwoners rondom het gebied van De Kragge II. De inwoners vrezen stankoverlast en toenemende verkeersdruk op de toch al overvolle (wegen naar de) A58. Sluipverkeer via het dorp Heerle en rondom de desbetreffende locatie is niet onwaarschijnlijk.

Daarnaast wil de VVD wijzen op de enorme impact op de samenleving indien een dergelijke afvalverwerkingsfabriek in de regio zou komen. Als de plannen zouden worden doorgezet zal dit, in het kader van de PAS-normen, ten koste gaan van ruimte voor mobiliteit, landbouw en woningen. Dit gaat niet alleen de gemeente Bergen op Zoom aan.

Dit leidt voor de VVD tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte gesteld van de plannen van Attero, hetzij door Attero zelf, hetzij door anderen en zo ja wanneer ?
2. Ziet u, onder verwijzing naar het economische belang voor onze regio, aanleiding om met Attero in gesprek te gaan ? Zo neen, waarom niet ?
3. Onderschrijft u het belang om over dergelijke gemeentegrenzen-overschrijdende activiteiten, met uw collega uit Netwerkstad Roosendaal in gesprek te gaan over de mogelijk (nadelige) gevolgen van vestiging zo dicht tegen de gemeentegrens aan ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kunt u ons hierover informeren ?
4. In het verleden heeft de gemeente Bergen op Zoom zich verzet tegen uitbreidingsplannen van een andere (afval- of mest)verwerker. Welke argumenten heeft u om Attero dan wel alle ruimte te geven ? Graag een toelichting.
5. Welke mogelijkheden ziet u om de vestiging van de afvalverwerkingsfabriek toe te staan?

Intensieve(re) samenwerking tussen de beide gemeenten is onderschreven door de raadsledenwerkgroep Netwerkstad Roosendaal- Bergen op Zoom. Dit is bij uitstek zo’n onderwerp. Zodat de geschiedenis zoals rondom Biomoer zich niet zal herhalen.

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,
Rian Govers – Gabriëls,
fractievoorzitter
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT