Nieuwbouw bouwclubs


door Joost Pals, woensdag 26 februari 2020
carnavalswagen
De VVD stelt nieuwbouw voor de bouwclubs ter discussie. Niet alleen is 5 miljoen euro veel geld voor een armlastige gemeente met een kwart miljard euro schuld, het is ook de vraag of nieuwbouw wel in het belang is van de bouwclubs en de bouwers.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Nieuwbouw bouwclubs

Geacht College,

Bij de begrotingsbehandeling in november is er een motie aangenomen, opgesteld door het CDA en mede ingediend door onder andere de VVD, gericht op het doorlichten van de investeringen waarover al voor 2019 besluitvorming heeft plaatsgevonden. De treffende titel van de motie was “doelgericht investeren”.

In uw brief U20-001927 gaat u in op de motie door 19 investeringen kort te beschrijven. Qua omvang steekt het krediet voor de huisvesting van de bouwclubs er met een bedrag van 5.000.000 euro met kop en schouders bovenuit. U geeft aan het krediet te handhaven. In tegenstelling tot de andere 18 investeringen ontbreekt een motivering. Ook een toelichting op het “doelgericht investeren” – of zoals het in de motie ook was opgenomen, om middels een alternatief pad het doel te bereiken – ontbreekt.

Op 9 februari is er door de heer Ing. C. Jongejan, actief bij bouwclub de Leutige Krabben een brief geschreven aan college en raad. Een deel van deze brief gaat over de achteruitgang van de leden door vergrijzing en de toekomst van deze bouwclub. De schrijver stelt dat het plan om nieuwbouw te plegen voor hun club de doodsteek zou zijn. De schrijver verwacht dat dit voor vele andere bouwclubs niet anders zal liggen. Hij doet tevens de suggestie om ook te kijken naar ruimte in het Eventum en het verkopen van vrijkomende gronden.

De gemeente Bergen op Zoom is een gemeente met een schuld van meer dan een kwart miljard euro. De schuldenlast is een thema dat recentelijk door alle twaalf politieke partijen is benoemd als focusonderwerp. Het signaal van de heer Jongejan, vanuit het perspectief van een bouwer, is er ook een dat niet genegeerd kan worden.

De gemeente Bergen op Zoom zal door de zeer hoge schuldenlast keuzes moeten gaan maken. Keuzes die misschien niet altijd even populair zullen zijn. Deze gemeente kan zich nieuwe huisvesting à 5.000.000 euro simpelweg niet veroorloven. De suggestie om het Eventum te betrekken in deze discussie is een goede en wil onze fractie dan ook zeker ondersteunen.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

- Herkent u zich in de noodkreet zoals de heer Jongejan die in zijn brief afgeeft en zo ja, bent u bereid om te inventarisaren of deze noodkreet op zichzelf staat of dat ook bij andere bouwclubs gelijke inzichten leven?
- Bent u bereid om samen met de bouwclubs te zoeken naar een goed alternatief en daarbij ook de bredere discussie te voeren over de toekomst van de bouwclubs en de impact van de vergrijzing?
- Per 1-1-2020 is er sprake van een restantkrediet van 4.644.800 euro. Ben u bereid om de toezegging te doen het krediet niet verder aan te wenden zolang de takendiscussie en de discussie over de schuldenlast als focusonderwerp nog niet zijn afgerond en het samen met de bouwclubs zoeken naar een goed alternatief nog niet tot een plan heeft geleid?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid

Maarten van ‘t Hof
Raadslid
 
   

 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT