Woonvisie


door Maarten van 't Hof, woensdag 4 maart 2020
Woensdag 4 maart sprak de gemeenteraad over de Woonvisie. VVD-raadslid Maarten van ‘t Hof benadrukte onder meer het belang van de woonbehoefte voor de steeds groter groep ouderen en het leeftijdsbestendig maken van woningen.

   
De Woonvisie voor de komende paar jaar is een belangrijk document op basis waarvan veel besluiten direct of indirect worden genomen. Het is goed om daar periodiek serieus naar te kijken.

Wij willen ons beperken tot zaken die wij belangrijk genoeg vinden om hier op te acteren. Per punt zullen wij aangeven welke zaken wij graag aandacht voor willen en welke wij zelfs belangrijk genoeg vinden om opgenomen te krijgen in de woonvisie. Hetzij als een addendum of zo nodig als amendement om deze visie op dat punt aan te passen. Eea afhankelijk van de reactie van de wethouder op de vragen die wij in onze bijdrage stellen.

Voorzitter, wij willen als eerste een opmerkingen maken over in het voorstel benoemde ambities.
Daar staat onder punt a. Dat gekeken wordt naar de demografische ontwikkelingen. Uiteraard een goede zaak, maar beperk u niet alleen hiertoe.
Jongeren vragen namelijk ook extra aandacht. (Misschien een speciale voorrangsdoelgroep bij Stadlander) Kijk ook eens of we door meer mogelijkheden te bieden jongeren die door studie ed. Zijn vertrokken kunnen verleiden weer terug te komen. Iets wat te weinig voor komt.

Door voornoemde demografische ontwikkelingen is het risico dat we veel op de woonbehoefte van ouderen en potentieel hulpbehoevenden ons gaan richten. Mogelijk zelfs dat wij daar meer woningen proberen te creëren dan de meetbare behoefte om aantrekkende werking te realiseren. In deze lijkt ons de optie van multi-functioneel bouwen binnen het laag segment ook belangrijk. Woningen die zowel geschikt zijn voor ouderen als voor alleenwonende thuisverlaters.
En gezien onze ligging en wat onze gemeente te bieden heeft zouden wij ook baat kunnen hebben bij overloop uit de randstad als ook Breda en de Vlaamse stedendriehoek Antwerpen-Brussel-Gent. Dit zijn gebieden met relatief grotere woningnood. Even voor mezelf sprekend als oud inwoner van de randstad, ik zou hier nooit meer wegwillen. Iets voor city marketing?
Graag horen wij van de wethouder hoe hij hiertegenover staat en op welke wijze hij eea wenst uit te werken zodat onze opmerkingen ter harte wordt genomen.

We moet ook de ogen niet sluiten voor de toenemende behoefte aan oplossingen voor de voorlopig steeds grotere groep ouderen die eerst dikwijls samen en maar ook meer en meer alleen wonen en daarbij in de tijd toenemende zorgbehoefte hebben. Wij beseffen dat het gebruikelijk is om te stimuleren dat ouderen langer thuis blijven. Echter in toenemende mate zien wij de keerzijde van de medaille van dit beleid. Vereenzaming, vervuiling, kosten voor zorg, overbelaste of zelfs afwezige mantelzorgers etc.
Dikwijls wonen zij in de woning waar men al heel lang woont. Als het eigendom woningen zijn, dan is dikwijls de hypotheek afbetaald en dus de woonlasten laag. Daarmee is dan deze woning voor hen bij teruglopend inkomen betaalbaar. Men zal dus niet snel verhuizen. Uit het letterlijk thuisvoelen en kosten overwegingen.

Deze woningen leeftijdsbestendig maken is soms technisch maar meer nog economisch niet of nauwelijks mogelijk. We kunnen dit wel willen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Doorstroming naar wel leeftijdsbestendige woningen zou dan een optie zijn, maar dat moeten er voor hen wel betaalbare alternatieven zijn. Anders kunnen ze niet verhuizen. Daar moeten dus alternatieven voor worden ontwikkeld. Want als zij wel kunnen verhuizen hebben we aan 2 kanten voordeel. Voor de oudere die naar goede omstandigheden verhuist en vrijkomen van huizen voor bv starters en jongeren die geen probleem hebben met niet leeftijdsbestendige woningen.

Voorzitter, gisteren beantwoorde het college onze brief over senioren woonvormen. Het doet ons deugd dat er nu mogelijkheden ontstaan voor alternatieve woonvormen. Hoewel niet expliciet in de woonvisie opgenomen blijkt uit de beantwoording dat ook Bergen op Zoom open staat voor deze ontwikkelingen. Dit soort woonvormen lost namelijk een deel van het zojuist benoemde problemen op.
De VVD is van mening dat er zo veel mogelijk ruimte moet zijn voor dergelijke initiatieven. Dit heeft allerlei voordelen. Betere potentiële omstandigheden voor ouderen, er komen huizen vrij voor. De volgende generatie. Het heeft een domino-effect.
Wij hopen dat op basis van de visie die tot uitdrukking komt in de beantwoording er snel de eerste woonvormen kunnen worden gerealiseerd.

De VVD heeft eind 2019 een brief gestuurd over Versnellingskamers Flexwonen’ van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dank voor de beantwoording hiervan.
Er stonden in de beantwoording de nodige mogelijkheden benoemd.
Graag aandacht hiervoor en blijven zoeken naar mogelijkheden om flexibel in te springen op behoefte en sta open voor de opties die door flexwonen wordt geboden zoals ook in de beantwoording is aangegeven.

Een andere beleidsvorm is waarin mensen die zorg behoeven zo lang mogelijk zelfstandig moeten wonen zijn mensen met een GGZ gerelateerd probleem. Het is een nobel streven om deze zoveel mogelijk geïntegreerd te laten wonen. Maar ook hier lijkt het erop dat de op zich goede n nobele uitgangspunten doorgeschoten zijn in hun uitwerking op de personen en hun omgeving. Wij onderschrijven dat hier veel zorgen uit voortkomen en zouden zeker willen pleiten voor misschien wel onconventionele oplossingen. Beschermd en begeleid wonen moet zeker weer voor zover mogelijk worden ontwikkeld. Dit omdat verdere gevolgen voor hun omgeving te voorkomen.

De inbreng van Stadlander is een belangrijke. Door de positie die zij hebben in onze gemeente is het een partner waar we zuinig op moeten zijn. In hun inbreng worden de nodige behartenswaardige zaken aan de orde gesteld en punten aangedragen die in de woonvisie naar hun mening onvoldoende zijn geadresseerd of waar zij een andere of aanvullende visie op hebben.
In de behandeling van de zienswijze lezen wij hoe met hun punten is omgegaan. Hun opmerkingen mogen dan op vele punten niet hebben geleid tot aanpassing, wij zijn wel van mening dat toch de opmerkingen meegenomen moeten worden in de “dagelijkse” uitwerking. Ze geven nuances aan de diverse uitwerkingen en ook in de samenwerking tussen Stadlander en de gemeente. Goed samenwerken daar heeft iedereen baat bij.
We horen graag van de wethouder hoe hij hier tegenover staat.

Wij hebben als fractie in juli 2019 aan aantal items meegegeven bij de ontwikkeling van de woonvisie. Een paar daarvan vinden wij in onvoldoende mate geadresseerd zodat wij deze hier nogmaals inbrengen. Wij horen graag van de wethouder zijn visie hierop.

Ten eerste voorzitter.

Op termijn zullen alle 50-er jaren wijken worden gerenoveerd. Stadlander geeft hier in bepaalde wijken al een voorbeeld van. Op zich is dat voor bepaalde gebieden voor hen makkelijk te regelen. Maar in wijken met gemengde huur en eigendom situaties is dat lastiger. Maar toch is het daar ook wenselijk dat er een gezamenlijke aanpak komt. Want als in bepaalde wijken alleen de Standlander woningen worden gesloopt en vervangen, dan zal dat een blokkade kunnen zijn voor een totaal renovatie voor een wijk, een belemmering om stedenbouwkundig nieuwe richtingen in te slaan. Als de koopwoningen niet meegenomen worden, dan zullen ze verder verpauperen en steeds minder waard worden en negatieve invloed hebben op de wijken waar dit gebeurt. Hierbij denken wij niet aan de woningen die historische of stedenbouwkundige bijzondere waarde hebben, maar aan de 'gewone' (rijtjes) huizen. De vraag is of en hoe eventuele woningen leeg te krijgen zijn als dat nuttig is. Voorbeeld zou kunnen zijn uitkopen. Aanbieden alternatief al dan niet na renovatie wijk(deel) is ook een optie.

In de woonvisie vinden wij dat hier rekening mee moet worden gehouden en dat hier beleid op zou moeten komen hoe moeilijk dat ook kan zijn. Misschien nog niet voor de komende 4 jaar, maar zeker voor langere termijn.

Ten tweede voorzitter.

De WOZ waarde per wijk overzicht geeft ook een sociaal kader aan.
Wijken met een relatief lage WOZ waarde zijn wijken waar minder draagkrachtigen wonen en ook bovengemiddeld mensen met allerlei problemen wonen die mede ook ondersteuning vanuit de gemeente krijgen of moeten krijgen. Deze concentratie zou ook kunnen betekenen dat deze wijken minder snel of minder efficient gerenoveerd worden als ze aan het einde van hun levensduur komen.
In de woonvisie worden een aantal wijken ook benoemd.
In het kader van vitale wijken en kernen is aandacht nodig. Denk aan de opmerkingen over Lepelstraat maar ook specifiek benoemde wijken waar voorzieningen steeds meer eroderen.
Graag een reactie van de wethouder hoe hij hier verdere invulling aan wil geven, ook in verband met andere gemeentelijke domeinen.

Tenslotte,

Wij zijn blij met de aandacht voor speciale doelgroepen. Naar onze mening moet er in het kader van de uitwerking van de woonvisie met ons als raad nog verder (voorzover het al niet gebeurt) met elkaar van gedachten worden gewisseld over oplossings richtingen.

We willen ook opmerkingen gezien de discussie rond governance we ook belang hechten aan visies die elementen bevat waarmee wij de resultaten kunnen meten. Bij de uitwerking van de visies lijkt het ons belangrijk dat wij o.a. succesfactoren, prestatie indicatoren e.d. inbouwen. Dat bevorderd transparantie en geeft sturing op de uitvoering.

Voorzitter, wij hebben een motie ingediend aangaande de verhuurdersheffing. Wij doen dit ten minste tezamen met de fracties van BSD, PvdA en Steunpunt Bergen op Zoom.
Wij sluiten met deze motie aan bij verschillende gemeenten die ook een vergelijkbare motie hebben ingediend en aangenomen. We gebruiken dan ook de versie zoals die elders in het land is gebruikt. Daarmee, ook door de gelijksoortigheid, hopen wij een krachtig signaal richting Den Haag te geven.
Lijst Linsen heeft een vergelijkbare motie ingediend. Nu kunnen wij moeilijk met 2 moties naar Den Haag gaan. Ons is niet duidelijk wat er ontbreekt aan onze motie maar zou op willen roepen dan te overleggen welke wijzigingen nodig zijn om met een motie uit te kunnen komen. Daarbij vanuit onze kant opmerkend, dat meedoen met de landelijk op vele plaatsen ingediende motie natuurlijk het signaal krachtiger maakt. We horen wel hoe Lijst Linsen er in staat en welke fracties een motie mede willen indienen.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT