Treasurybeleid


door Joost Pals, donderdag 5 maart 2020
In de commissie Bestuur sprak de gemeenteraad over het treasurybeleid. VVD-raadslid Joost Pals ondersteunde het vaststellen van een norm voor de financiële weerstandsratio. Daarnaast vroeg hij om aandacht voor het risico door het bieden van garantstellingen.

   
De VVD wil ingaan op twee punten van dit voorstel.

Als eerste het opnemen van een doelstelling voor de weerstandsratio. De provincie vroeg daar om bij de beoordeling van de begroting. Daar wordt op deze manier invulling aan gegeven en dat is goed.

Met een weerstandsratio van 1 heb je evenveel weerstandscapaciteit beschikbaar als dat je vanuit je risicobeoordeling nodig hebt. Vanuit de algemene NAR normering wordt dat als 'voldoende' gekwalificeerd. Onze fractie kan achter die doelstelling staan.

In antwoord op onze technische vragen over het opnemen van een ratio van 0,8 als 'absolute ondergrens' hebben we vernomen dat als onder die waarde gekomen wordt het college onmiddellijk voorstellen aan de raad zal voorleggen om de ratio op minimaal 0,8 te behouden. Bijvoorbeeld door geplande onttrekkingen aan de algemeen reserve uit te stellen.

Ook daar kunnen we achter staan, maar het is nogal wat. Dat heeft echt wel betekenis wat we daarmee vaststellen en dat willen we in deze commissie daarom ook goed benadrukt hebben.

Dan het tweede punt. Dat betreft het opnemen van de mogelijkheid tot het verlenen van een garantie bij financieringsvraagstukken vanuit het onderwijsveld.

Het is een verbetering dat het beslispunt in het raadsvoorstel is bijgesteld dat het enkel gaat om garantstelling en niet om het verstrekken van leningen. Overigens is dat laatste op pagina 3 van het raadsvoorstel nog niet aangepast. En ook op pagina 4 van het Treasurystatuut is het nog ongewijzigd. Het zou beter zijn als dat ook wordt gecorrigeerd, maar in het beslispunt en in het betreffende artikel van het statuut staat het al wel zoals bedoeld opgenomen.

Voor scholen is het nuttig om een lening te kunnen afsluiten bij het ministerie van Financiën of bij de BNG. De rente is simpelweg lager.

Dat het ministerie dan van de gemeente verwacht om garant te staan, betekent wel dat we als gemeente goed zullen moeten kijken naar de risico's van de garantstelling. Niet alleen bij het aangaan van de garantstelling, maar ook periodiek gedurende de looptijd ervan. De gemeente zal de financiële positie van de betreffende scholen in zekere mate in de gaten moeten houden.

De gemeente kan dan niet afgaan op het oordeel van het ministerie van financiën.
Daarbij speelt dat het ministerie nu juist het risico heeft afgedekt door de garantstelling door de gemeente. Het risico ligt dan bij de gemeente. Dat vergt structurele werkzaamheden door de gemeente. Het lijkt ons dan ook niet onredelijk om in voorkomende gevallen die kosten door te rekenen in het rentevoordeel van de scholen.

Aan de wethouder de concrete vraag of hij het met ons eens is dat deze nieuwe vorm van garantstelling betekent dat de gemeente periodiek de financiële positie van de betreffende scholen zal moeten toetsen. En ook de vraag hoe die taak binnen de organisatie geborgd gaat zijn. Zowel qua kennis als qua urencapaciteit.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT