Jaarstukken 2019


door Joost Pals, zaterdag 27 juni 2020
Donderdag 25 juni sprak de raad in een commissievergadering over de jaarstukken 2019. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte het enorme nadelige verschil ten opzichte van de begroting. Ook haalde hij enkele voorbeelden aan dat de organisatie niet 'in control' is.

   
Voorzitter, voor de opmerkingen over de accountantscontrole en het advies van de auditcommissie beperk ik me tot het ondersteunen van de zaken die dhr Wijten daarover zojuist heeft gezegd.

Met de jaarstukken kijken we terug op het vorige jaar. Dat stelt ons deze keer voor een bijzondere situatie. Want in de paar maanden is er met het focusakkoord intensieve aandacht geweest vanuit de raadsfracties voor de financiële situatie van deze gemeente en vooral wat de benodigde oplossingsrichting moet zijn. Toch is het nuttig om terug te kijken naar 2019. Niet in de laatste plaats óók omdat de uitwerking van het focusakkoord nog een hele klus gaat zijn. De gebeurtenissen van vandaag benadrukken dat des te meer.

Een paar dingen vallen op bij de jaarstukken. Dat is ten eerste het enorme verschil ten opzichte van de begroting. Zelfs ten opzichte van het 2e concernbericht. Dat is echt zorgelijk. Dat zegt iets over hoe weinig we als gemeente nog 'in control' zijn.
Dat is enerzijds beschamend, anderzijds hebben we nu een nieuwe ploeg die orde op zaken kan stellen. Dat laatste biedt perspectief.

Een ander voorbeeld zijn de cijfers bij de WMO waar wordt verwezen naar de overgang naar een nieuw softwaresysteem.
Het is gênant dat dat als excuus wordt aangedragen. Want als er was gesteld dat door wat strubbelingen als gevolg daarvan er extra kosten waren gemaakt om de data op orde te brengen, dan hadden we het gehad over een tegenvallerwaarvoor een mitigerende maatregel is genomen.

Dat kan gebeuren en dan kun je ondanks de tegenvaller nog steeds terecht betogen dat je als organisatie 'in control' bent. Maar de effecten kwamen, zo lezen we in de beantwoording op technische vragen, pas aan de oppervlakte na het opstellen van het 2e concernbericht. Terwijl er al meer dan een jaar voortgemodderd werd. Ook dit gaat over governance.

Een andere voorbeeld heeft betrekking op Vastgoed.Daar is 5 ton meeropbrengst door de verkeer van 4 panden. Da's mooi zou je denken. Alleen wordt die meeropbrengst teniet gedaan door het niet invullen van een taakstelling, grotere personele lasten en extra kosten voor dagelijks beheer zoals energiekosten en dagelijks onderhoud.

Het saldo is 2 ton negatief, maar eigenlijk gaat het dus om bijna 7 ton overschrijding, die wordt weggepoetst met eenmalige meeropbrengsten. Als kers op de taart lezen we in de beantwoording van de technische vragen dat, ik citeer, de inschatting bij het 2e concernbericht was dat de eenmalige opbrengsten de kosten grotendeels zouden compenseren. Einde citaat.

Structurele kosten vanuit dagelijks beheer en onderhoud compenseren met eenmalige opbrengsten. En dat ook nog eens terwijl de verkoop van vastgoed één van de knoppen is om de schuldenlast terug te brengen. Nou, dat gaat 'm niet worden als het al op zo'n manier opgegeten wordt.

We wensen het nieuwe college oprecht succes om de verbetering van de kwaliteit van de organisatie te gaan realiseren. Zowaar, geen geringe klus.

Tot slot wil onze fractie nog ingaan op de nog niet in uitvoering genomen kredieten. Met beslispunt 4 van het voorstel zouden die
met een termijn van 1 jaar worden verlengd. Onze fractie wil ervoor pleiten om, gelet op de financiële problematiek, daar kritisch naar te kijken en om die niet te verlengen.

Met het voorstel waar we ze zo dadelijk over spreken (bijsturing exploitatietekort 2020) wordt langzaamaan duidelijk hoe pijnlijk de bezuinigingen gaan zijn. Het past dan bij die situatie om de niet in uitvoering genomen kredieten mee te nemen in de integrale discussie over de financiële problematiek van deze gemeente. Onze fractie wil daartoe dan ook in de raadsvergadering een amendement indienen.

Dat geldt ook voor beslispunt 5 om de niet benutte ruimte van de moederkredieten 2019 over te hevelen naar 2020. Die ruimte willen we niet vanuit een automatisme meenemen.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT