zoeken
 

Verkoopkramen: denken in mogelijkheden.


door Joost Pals, woensdag 19 augustus 2020
friet - pixabay free
Bij de frietkraam aan de Vogelenzang legde de gemeente nadruk op de juridische kant van het verhaal. In antwoord op vragen van de PvdA bleek de problematiek breder te zijn: het kan ook andere verkoopkramen gaan raken. Bij verdere navraag werd ons ambtelijk aangegeven dat de gemeente hier geen actie op onderneemt. Aanleiding om het college van B & W te vragen dit wel te gaan doen: denk in mogelijkheden en wees een dienstbare overheid die ondernemerschap faciliteert.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: friet- en oliebollenkraam: denken in mogelijkheden


Geacht College,

Onlangs heeft uw college naar aanleiding van vragen handhavend opgetreden tegen de uitbater van een frietkraam aan de Vogelenzang te Halsteren. Vanuit bestuurlijk-juridisch perspectief begrijpt onze fractie de gang van zaken, maar het ondernemerschap wordt hier door een papieren werkelijkheid nodeloos beperkt en dat is natuurlijk zeer ongewenst.

In uw brief aan de PvdA d.d. 5 augustus met kenmerk U20-055952 zet u het bestuurlijk-juridisch perspectief uiteen. Naar aanleiding van deze beantwoording hebben we technische vragen gesteld op welke wijze de gemeente aan de slag is om een dergelijke situatie wel juridisch mogelijk te maken. Helaas was de formalistische ambtelijke reactie dat hier geen actie op wordt ondernomen.

In uw genoemde brief maakt u duidelijk dat de problematiek breder is dan enkel deze frietkraam. Dat baart ons des te meer zorgen: we willen niet afwachten tot het tot verdere handhavende acties leidt. Voor de goede orde: regels die je hebt, moet je ook handhaven, dat onderschrijven we. Maar als een regel leidt tot ongewenste situaties, is het zaak om die regel aan te passen.

In deze kwestie is daarvoor aanpassing van het “paraplubestemmingsplan” inzake parkeren en standplaatsen de meest geëigende weg voor een dergelijke wijziging. Hierin kan de gewenste verruiming worden geregeld.


Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we de volgende vragen:

- Onderkent u het belang van ondernemerschap en de faciliterende rol die een dienstbare overheid daarin hoort te vervullen?
- Bent u bereid om een aanpassing van het paraplubestemmingsplan te initiëren, of stelt u het op prijs dat u hiervoor eerst een politiek mandaat, bijvoorbeeld door middel van een motie, wordt geboden?
- Indien u zelf initiatief neemt om tot aanpassing van het paraplu-bestemmingsplan over te gaan, welke kansen ziet u dan om, vooruitlopend op de aanpassing, mogelijkheden te kunnen bieden richting ondernemers bij het uitbaten van standplaatsen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Joost Pals
Raadslid
 
   
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT