Stembureaus


door Rian Govers, maandag 24 augustus 2020
In 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daaruit volgden meerdere verbeterpunten. Onder meer over het tellen van de stemmen. In maart 2021 zijn de eerstvolgende verkiezingen gepland. VVD-fractievoorzitter Rian Govers informeert bij het college van B & W naar de stand van zaken.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: stembureaus

Geacht College,

Er is een evaluatie opgesteld van de GR18 verkiezingen, van 21 maart 2018, gebaseerd op dossierstudie, interviews van betrokkenen en enquête onder alle stembureau leden. Die evaluatie is op 10 juli 2018 besproken met de (plv.) voorzitters van de stembureaus. De aanbevelingen uit de evaluatie worden overgenomen, zo is toegezegd.

Onder verwijzing naar RMO19-0007 die op 31 januari 2019 unaniem is aangenomen en de brief (U19-010317) van het college van 1 juli 2019 informeer ik hierbij naar de stand van zaken rondom de (bemensing van de ) stembureaus. In die brief geeft u aan dat “de wijze waarop de stembureaubezetting tot op heden wordt georganiseerd geeft stof tot nadenken. Er wordt nagedacht hoe dit anders te organiseren”. We zijn ruim een jaar verder. In maart 2021 zijn de eerstvolgende verkiezingen gepland.

RVB18-0079 (unaniem aangenomen 31 jan.’19): In het 1e concernbericht over 2019 zou er worden gerapporteerd OF Bergen op Zoom meedoet aan de pilot Centrale stemopneming. Is er destijds gerapporteerd en zo ja wat is er gerapporteerd?

Er wordt een draaiboek opgesteld voor het verloop van de verkiezingen en het tellen van de stemmen. Is dat draaiboek gereed? Is dit draaiboek al gebruikt in 2019? Zo ja, is er geëvalueerd en is die evaluatie met de gemeenteraad gedeeld? Zo nee, wanneer dan gereed?

In de cie BVS (24 jan.’19) heeft het college toegezegd:
1. De taakbeschrijving van de stembureau medewerkers en het huidige draaiboek (met telinstructies) worden gedeeld met de raad
2. T.a.v. de aangifte die is gedaan, wordt gecheckt of de uitkomst mag worden gedeeld met de raad. Zo ja, dan zal deze vertrouwelijk bij de griffie ter inzage worden gelegd. Is aan die toezeggingen van 24 jan.’19 voldaan? Zo ja wanneer dan of zo nee, wanneer zal dat geschieden?

2018
34 stembureaus operationeel à 4 leden: 1 vz, 1 plv.vz. en 2 leden. Minimale bezetting is 3 personen. Stemmen-tellers zijn geen lid van een stembureau. Bemensing geschiedt via werving in media, eisen en criteria zijn minimaal, aanstelling geschiedt middels een brief. Alle leden volgen een e-learning module. In 2018 hadden 101 leden (van de verwachtte 136) de e-learning module gedaan en daarvan 64 leden met goed gevolg. Voorstel: voortaan moeten alle kandidaat-leden de module met goed gevolg afleggen voordat zij tot lid benoemd kunnen worden. De tellers worden vooraf geïnstrueerd over het uniforme telproces. Uit bijlage A van het evaluatierapport (blz 7/10) blijkt dat er op enkele stembureaus onvoldoende verlichting en ruimte was om goed te kunnen tellen. Welke stembureaus waren dat? (Dat is relevante info t.b.v. de herschikking van de stembureaus).

In 2019 is de pilot “centrale stemopneming” gedraaid. Is die pilot (landelijk) geëvalueerd? Wordt die centrale telling in 2021 identiek uitgevoerd?
https://vng.nl/nieuws/nog-steeds-geen-keuzevrijheid-voor-locatie-stemmentelling

Locaties.
Dan zijn er ook moties geweest om bijvoorbeeld op het NS station een stembureau in te richten. Wellicht is een mobiel stembureau een idee om langs diverse zorglocaties te gaan?

Wij krijgen graag inzicht in de verdeling van de stembureaus in de gemeente Bergen op Zoom. We zien graag per omgaande een plan van aanpak tegemoet. Immers we willen zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen een stem te kunnen uitbrengen bij de (eerstkomende) verkiezingen (in maart 2021).

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Rian Govers – Gabriëls,
fractievoorzitter
 
   
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT