zoeken
 

Echt aan de slag met jongerenhuisvesting.


door Jim Bernaards, zondag 8 november 2020
dominique en jim - jongerenhuisvesting
Eerder dit jaar nam de raad op initiatief van de Bergse VVD een voorstel aan om niet alleen te bouwen voor de vergrijzing. We moeten jonge Bergenaren uitnodigen om hier te blijven en hier terug te komen. VVD-ers Dominique Hopmans en Jim Bernaards roepen het college op tot voortvarende actie.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: écht aan de slag met jongerenhuisvesting

Geacht college,

De Bergse VVD staat voor een kansenstad, een stad die ook op langere termijn in leven blijft en aantrekkelijk is voor haar jonge bevolking. Als Bergen op Zoom zich neerlegt bij de vergrijzing is dat een keuze. Je krijgt wat je aanbiedt. Daarom moeten er meer betaalbare woningen voor onze jongeren gebouwd en gefaciliteerd worden. En we moeten ze het ook gunnen. Omdat jongeren de toekomst zijn en zij een kansrijke start verdienen. Dat is geen idealistisch vergezicht, maar een reële optie. Onze jongeren komen niet tot moeilijk aan een betaalbare woning. Na een reeks vergeefse pogingen gaan zij hun gelijk elders zoeken. Doodzonde. Zelfs in onze hoofdstad vormen jongeren een speciale doelgroep op de huurmarkt en wordt hen de ruimte gegeven . Volgens de Bergse VVD is het ook hier tijd voor actie.

Bij het vaststellen van de Woonvisie 2020-2024 in de raadsvergadering van 30 april stemde de gemeenteraad vóór een door de VVD ingediend amendement:

'Bergen op Zoom wil ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen. We kijken daarom naar de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en zetten deze af tegen de huidige situatie. Met betrekking tot de bouw van woningen voor huishoudens in de leeftijdsgroep 18-35 jaar doen we een contra-demografische inspanning. Dit om onze gemeente extra aantrekkelijk te maken voor deze doelgroep en daarmee het economische draagvlak van onze voorzieningen te vergroten.'

De intenties vanuit de gemeente, zoals te lezen in de begroting, sluiten niet aan op deze ambitie. Dat betreuren wij. Meebewegen met prognoses betekent de handdoek in de ring gooien én vergrijzing vrij spel geven. De enige manier om dat lot te keren, is het scheppen van aantrekkelijke voorwaarden voor onze jongeren en starters. Dat vraagt het lef om, tegen de prognoses in, volop in te zetten op starters- en jongerenhuisvesting. Contra-demografisch bouwen noemen wij dat. Dat is meer dan hopen op doorstroom. Dat is doen.

Wij stellen conform artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Is het college bereid om nu eens écht in actie te komen voor onze jongeren? Om deze doelgroep als prioritair te beschouwen én er alles aan te doen om hen hier te houden?

2. In de begroting wordt gesproken over de woonbarometer (prog.4, 2.1, blz 49). Waarom is er in de vastgestelde Woonvisie geen sprake van zo'n barometer? Wat voor effect heeft het gebruiken van zo'n barometer op de doelstellingen in de Woonvisie?

3. In de begroting is sprake van een woningbouwmatrix (prog.4, 2.4, blz 49). Waarom is er in de vastgestelde Woonvisie geen sprake van zo'n matrix? Wat voor effect heeft het gebruiken van zo'n matrix op de doelstellingen in de Woonvisie?

4. In de begroting spreekt de gemeente over voldoende woningen voor alle doelgroepen in gemeente en regio Bergen op Zoom, maar aansluitend daarop wordt geschreven: (prog.4, 2.2, blz 49) 'vraag en aanbod sluiten op elkaar aan, ook gelet op de langere termijn.' Biedt één van de drie instrumenten die de gemeente lijkt te gebruiken meer duidelijkheid over de vraag? Biedt één van die instrumenten informatie die kan bijdragen aan de ambitie zoals vastgesteld in het aangenomen amendement?

5. Tevens schrijft men: (prog.4, 2.3, blz 49) 'we zorgen waar kan voor een flexibel woonprogramma en spelen zo in op veranderingen in bevolkingsomvang en samenstelling' en 'zo inspelen op de verandering in bevolkingsomvang en samenstelling.' (prog.4, 2.4, blz 49). Hoe past 'inspelen op verandering' in de ambitie voor contrademografisch handelen zoals opgenomen in het amendement?

Met jeugdige groet,

Namens de gehele fractie van de Bergse VVD,

Jim Bernaards
Burgerlid

Dominique Hopmans
Raadslid
 
    
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT