zoeken
 

Monumentaal erfgoed.


door Odin Wiersma, zaterdag 19 december 2020
markiezenhof
De afgelopen maand is er veel ophef ontstaan over het naar buiten komen van plannen van het college om in het kader van bezuinigingen gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente te verkopen. De ophef ontstond omdat op de lijst en in de publicaties ook gebouwen genoemd zijn die horen tot het historische en culturele erfgoed van onze gemeente. Zo stond op de lijst de synagoge, het oude raadhuis van Halsteren en ons stadhuis aan de Grote Markt. De pers stond er vol van en ook ontstonden er acties om dit te voorkomen.

Nu is het in gemeenteland zo geregeld dat het college van Burgemeester en Wethouders mogen besluiten over het verkopen van gebouwen die in bezit zijn van de gemeente. Zij hoeven daar de gemeenteraad niet over te raadplegen. Echter gezien de onrust maar ook principieel vond de raad er wel degelijk iets van. Al snel was het college duidelijk gemaakt dat o.a. de synagoge niet zomaar verkocht worden.

Ook de fractie van de lokale VVD kwam al snel in actie. Onder aanvoering van burgerlid Odin Wiersma en raadslid Maarten van ’t Hof is er een motie gemaakt die in de raadsvergadering van 17 december 2020 unaniem door de raad is aangenomen. De kern hiervan is dat er inmiddels Europese regels zijn hoe je de inwoners moet betrekken bij dergelijke vergaande besluiten, het verdrag van Faro. En dat als toch er besloten wordt om dergelijke historische en cultureel belangrijke gebouwen te verkopen dit moet worden gedaan aan bv een stichting die zeker stelt dat voor onze inwoners dergelijke panden beschikbaar blijven.

In de commissie is door ons burgerlid Jim Bernaards de volgende bijdrage als toelichting op de motie gegeven.

   
Als er iets is waar Bergen op Zoom rijk aan is, dan is het wel aan historisch en cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel. Een belangrijk deel daarvan is terug te vinden in stenen. Loop door onze gemeente en op vele plaatsen word je verblijd met prachtige gebouwen die het aanzicht van onze gemeente kleur en geur geven en die bovendien sterk bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Of het nu gaat om grote complexen als het Markiezenhof, of het stad- en raadhuis van Bergen op Zoom en Halsteren of de oude verdedigingswerken waarvan stukken bewaard zijn gebleven.

Al deze elementen zijn van ons, van ons Bergenaren. Wij hebben door de eeuwen heen hierin gewoond, gewerkt of hiermee ons gebied verdedigd. En wij Bergenaren hebben er zeker ook voor betaald. Meestal in geld, maar rond de verschillende oorlogen ook in bloed. Het is onze plicht zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Inderdaad, onze gemeente zit in financieel zwaar weer. En dat er op alle mogelijke manieren wordt gekeken hoe wij deze problemen kunnen oplossen is volstrekt logisch. Toch werden ook wij overvallen met de breed uitgemeten mededelingen dat belangrijk historisch erfgoed verkocht kan worden. Zoals de Synagoge en het Stadhuis.

In onze motie hameren wij op het verdrag van Faro. Wat ook de status mag zijn, wij staan helemaal achter de strekking van dit verdrag. Je kán en mág niet zonder goede discussie met de bewoners van onze gemeente maatregelen nemen die gevolgen hebben voor ons historisch en cultureel erfgoed. En dus kan verkopen volgens dit verdrag niet zonder intensieve participatie van onze inwoners.

Dat is deel 1 van de strekking van onze motie. Wij verwachten van het college dat ze bij alle voorstellen die te maken hebben met ons erfgoed de principes van dit verdrag honoreren. En dat blijkt voor ons ook uit de woorden die wethouder Jacobs gisteren sprak bij het Markiezenhof: het kost wat, maar we willen het erfgoed goed bewaren voor de volgende generaties. Additioneel voordeel is ook nog dat er financiële mogelijkheden zijn voor deze participatie vanuit de rijksoverheid. Dus dat kan een dergelijk proces niet tegenhouden.

Wij zijn uiteraard niet blind voor de reden dat het college de discussie start over gebouwen die in bezit zijn van de gemeente. De beoordelingsmethode met een soort puntensysteem is, in dit geval dan, een hele goede en alle waardering voor de keuze van deze methode. Echter, gebruik van deze methode heeft een voorwaarde die naar onze mening maakt dat deze niet gelijk geschikt is voor historisch en cultureel erfgoed. Want dergelijke panden kun je niet alleen op deze rationaliserende methode beoordelen. Want hoe waardeer je emotie en het belang van onze inwoners? En het nationale erfgoed belang. Daar schiet deze methode in tekort. Deze methode stelt dat je alleen gelijkwaardige panden zo mag vergelijken en cultureel en historisch erfgoed is NIET gelijkwaardig aan bijvoorbeeld het stadskantoor of wijkhuis.

We moeten met z’n allen eerst maar eens bepalen wat de beste methode is om ons erfgoed te beschermen en ter beschikking te houden van onze inwoners. Hoe dan ook, wij hebben de plicht dit erfgoed voor nu en tot in de komende eeuwen zo goed mogelijk te doen beschermen en te onderhouden namens al onze inwoners. Daarom het andere onderdeel van onze motie. Als het voor onze gemeente niet meer mogelijk is om dit erfgoed adequaat te beheren en onderhouden, dan dienen er alternatieven te worden gezocht. Deze mogelijkheden onderzoeken is het andere deel van onze motie.

Het zal duidelijk zijn dat tijdens dit onderzoek en tijdens de discussie binnen de richtlijnen van het verdrag van Faro ons erfgoed onder geen voorwaarde te koop mag worden gezet. Tijdens de raadsvergadering is o.a. toegezegd dat nu eerst volgens de regels van het Faro verdrag met de inwoners gekeken gaat worden wat met deze historisch en cultureel belangrijke gebouwen gedaan moet worden. Hiermee is afgewend dat op korte termijn de gemeente de in bezit zijnde historische en cultureel belangrijke gebouwen gaat verkopen.

Wordt vervolgd.
 
   

De VVD-fractie blijft waakzaam op dit onderwerp.
 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT